Gemerské grúne – Marketingová stratégia

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Cieľom občianskeho združenia Gemerské grúne je podpora regionálneho rozvoja s ohľadom na zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Podporuje ekonomické a technické inovácie, vzdelávania a iniciatívy za účelom trvalo udržateľného rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva ako i ľudského kapitálu v našich regiónoch.

Viac info na:                                      www.gemerskegrune.sk

Dobrovoľnícka výzva:                      Marketingová stratégia, s konkrétnymi komunikačnými kampaňami.

Popis zadania:

Dobrovoľnícky projekt sa bude zameriavať na portál Farmička.sk, ktorým podporuje a propaguje: lokálne, tradičné, domáce a sezónne potraviny; malých farmárov a výrobcov potravín, záhradkárov, chovateľov a domácnosti; vzťah medzi výrobcom potravín a konzumentom; život v regiónoch.

Projekt už niekoľko rokov reálne pomáha ľuďom v regiónoch, jednak farmárom nájsť nových zákazníkov a jednak osvetovou činnosťou. Projekt v posledných rokoch vytvoril stabilnú komunitu, ktorá pomaly rastie. Na základe našej skúsenosti vidíme, že projekt funguje a pomáha, radi by sme však pravidelne oslovovali väčšie množstvo ľudí, či už na strane farmárov či užívateľov/zákazníkov a výrazne zvýšili rast a dosah portálu. Náš marketing v súčasnosti pozostáva z ad hoc kampaní, direct marketingu a predovšetkým komunikáciou na sociálnych sieťach. Toto by sme chceli trošku zmeniť a nastaviť profesionálnu stratégiu, ktorej by sme sa držali a pravidelné kampane, ktoré by sme realizovali.

Lokalita:                                          Hnúšťa, spolupráca možná aj na diaľku

Časový rámec:                                  január – júl 2017, priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

  • plán marketingových aktivít spolu s kampaňami, resp. výstupmi, ktoré by boli zamerané na oslovenie jednotlivých cieľových skupín, na ktoré sa zameriava portál Farmička.sk. Koho, kedy a akým spôsobom osloviť, čím osloviť a presvedčiť.
  • Mali by to byť konkrétne výstupy, materiály spĺňajúce podmienky nekonvenčnosti a originality, kvality spracovania ale aj efektívneho moderného spôsobu akým sú tieto skupiny oslovené, s ohľadom na finančné možnosti nášho združenia.

Profil dobrovoľníka:

  • hard skills: znalosť a skúsenosti s internetovými projektmi, fungovaním sociálnych sietí, možno čiastočne retailu,
  • soft skills: kreativita, schopnosť pracovať v tíme, dobrá argumentácia (keďže tím má mnohé pozitívne i negatívne skúsenosti z odvetvia, s ktorým sa dobrovoľník nemusel stretnúť), čiastočne obchodné zručnosti, aby marketingové materiály boli zároveň dobrým obchodným nástrojom predaja našich služieb.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • získanie expertných poznatkov o prostredí poľnohospodárstva, potravinárstva a fariem na Slovensku v prostredí reálnom i virtuálnom, ako i o stave zaujímavých projektov rozvoja vidieka.
  • Získanie našich skúsenosti z realizácie tohto projektu, našu expertízu projektového manažmentu, marketingu začínajúcich projektov a marketingu na sociálnych sieťach.
  • zároveň možnosť/výzva realizovať lowcostový projekt, ktorý môže zaujať veľké množstvo ľudí a vytvára tak priestor na kreativitu, neortodoxné riešenia, možnosť vyskúšať si originálne, nekonvenčné prístupy, ktoré by si vo bežnom korporátnom prostredí nemohol dovoliť.

Kontaktné osoby:
Jaroslav Hric (Gemerské grúne, o.z. – garant); jaroslav.hric@gemerskegrune.sk
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa