DELTA_Dobrovolnici_1000x350_07
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_04
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_03
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_02
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_01
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_05
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_06

DELTA 

Development of Leadership Talent 

Si dobrý manažér? Staň sa aj dobrým lídrom!

ČO JE DELTA?

DELTA je ročný rozvojový program pre mladých profesionálov z biznisu, ktorí príjmu komplexnú výzvu v neziskovej organizácii a budú mať príležitosť vyriešiť jej zásadné otázky, projekty či dokonca pomôcť neziskovej organizácii posunúť ju na inú úroveň.

PRE KOHO JE DELTA?

Ideálny kandidát:
 • má chuť pracovať na svojom rozvoji a raste
 • teší sa z nových výziev, experimentov a projektov
 • má potenciál presadzovať inovatívne riešenia vo svojej firme alebo odvetví
 • ambiciózni profesionáli, ktorí sú pripravení posunúť sa vo svojej kariére, vyhľadávajú nové výzvy alebo plánujú rozbehnúť vlastný biznis
 • má minimálne 8-10 rokov pracovných skúseností

V ČOM TI MÔŽE DELTA POMÔCŤ?

Program ti umožní posunúť sa mimo tvoju komfortnú zónu. Dostaneš sa do nového prostredia a budeš vystavený nejednoznačne zadefinovanému kontextu s viacerými možnými scenármi riešenia. Budeš tvoriť! Programová výzva ti môže pomôcť zmeniť tvoje líderské uvažovanie a zručnosti ako aj rozvinúť:

 • sebapoznávanie a uvedomenie si vlastných hodnôt a silných stránok,
 • schopnosť dizajnovať, vytvárať a uskutočňovať inovatívne riešenia, ktoré povedú k strategickým zmenám,
 • ovplyvňovať a mobilizovať tímy, ľudí a vedieť dosiahnúť spoločný cieľ,
 • vôľu riskovať a prevziať na seba zdravé riziko.

Okrem toho sa staneš súčasťou rastúcej a dynamickej komunity mladých lídrov z rôznych sektorov a odvetví. V nej sa môžeš inšpirovať, získaš nových priateľov a mnoho cenných poznatkov a skúseností.

AKÉ VÝZVY ŤA V DELTE ČAKAJÚ? 

Vyber si organizáciu a projekt, ktorý ťa bude napĺňať, a v ktorom vidíš príležitosť na rozvoj svojich líderských schopností a týmto príjmi výzvu

PRIMA

Výzva:

Podpora organizácie PRIMA v jej ďalšom rozvoji.

Viac o projekte:

Aktuálne  má PRIMA veľmi široké spektrum výrobkov a ručných výrobných postupov. Ich produkty sa vyznačujú kvalitou a precíznosťou spracovania, no boli navrhované a zavádzané do výroby bez predchádzajúceho prieskumu trhu, bez presnejšieho definovania cieľovej skupiny zákazníkov a bez ohľadu na ich rentabilnosť.

PRIMA sortiment vychádza z historickej a súčasnej tvorby zamestnancov dielne ako aj klientov sociálnych služieb.   Kusová výroba v chránenej dielni je časovo, fyzicky aj finančne náročná. Produkty, na ktoré sú hrdí, majú výrazne zníženú konkurencieschopnosť. Z tohto hľadiska cítia silný tlak na zmenu či úpravu portfólia produktov a prípadné technologické postupy.

Úlohy:

Tím, ktorý bude pomáhať organizácii PRIMA, bude riešiť nasledujúce výzvy:

 • revidovať výrobné portfólio ponúkané klientom v inštitúte náhradného plnenia aj mimo neho,
 • zamerať sa na jeden alebo viac top produktov a k tým smerovať aj marketingové aktivity spojené s propagáciou za účelom zvýšenia zisku a správneho smerovania výrobných kapacít,
 • stanoviť cenovú politiku, výrobnú a odbytovú stratégiu na roky 2018- 2019.

Tím:

Do tímu pre organizáciu PRIMA hľadáme profesionálov, ktorí majú skúsenosti z týchto oblastí:

 1. Rozvoj a manažment produktov (Product Development/Management)
 2. Marketingová a komunikačná stratégia (Strategic Marketing and Communication)
 3. Predaj (Sales)
 4. Strategický rozvoj (Business Development)

Viac o organizácií sa dozvieš tu.

Nie si si istý/á, či je program DELTA pre teba? Napíš nám na safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa!

Aisec

Výzva:

Pomôž 50 ročnej organizácií AIESEC znovu objaviť samú seba a jej pridanú hodnotu na Slovensku.

Viac o projekte:

Organizácia s dlhoročnou tradíciou si v súčasnosti uvedomuje, že niektoré z jej projektov, aktivít a produktov už dostatočne neoslovujú ich cieľové skupiny, stali sa neaktuálnymi. Tento stav vyústil do hľadania nových aktivít organizácie. AIESEC si tiež uvedomuje, že problém môže byť väčší ako len samotné aktivity. Organizácia predpokladá, že bude potrebné prehodnotiť samotnú hodnotovú ponuku AIESEC na Slovensku.

Úlohy:

Tvojou úlohou bude pomáhať organizácií AIESEC pri nastavení novej stratégie a hodnotovej ponuky. Zavedenie tejto stratégie do jednotlivých oblastí riadenia organizácie. Nastavenie produktov a aktivít. Vybudovanie individuálnych kapacít organizácie pre úspešné napĺňanie novej stratégie.

Tím:

Do tímu pre organizáciu AIESEC hľadáme profesionálov, ktorí majú skúsenosti z týchto oblastí:

 1. Riadenie zmien (Change Management)
 2. Rozvoj organizácie (Organization Development)
 3. Rozvoj a manažment produktov (Product Development/Management)
 4. Strategický rozvoj (Business Development)

Viac o organizácií sa dozvieš tu.

Nie si si istý/á, či je program DELTA pre teba? Napíš nám na safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa!

logo transparentneVýzva:

Podpora INESS pri vývoji a propagácií iniciatívy „Cena štátu“.

Viac o projekte:

Hlavný projekt INESS „Cena štátu“ chce najmä študentom, učiteľom, novinárom, ale aj širokej verejnosti moderným spôsobom poskytnúť informácie o výdavkoch štátu. Pomocou interaktívnych nástrojov a prepočtu štátnych výdavkov na obyvateľa sa tento projekt zameriava na zvýšenie povedomia verejnosti o fungovaní verejných financií. Dlhodobým cieľom je implementovať “Cenu štátu” do oficiálneho stredoškolského učebného plánu slovenského školského systému.

Organizácia INESS úspešne presvedčila úrady, aby integrovali jej plagát s názvom “Vesmír verejných výdavkov” ako oficiálnu učebnú pomôcku. Dodatočne tiež vypracovali úplnú metodiku, ktorú majú učitelia používať. Každý rok poskytuje INESS viac ako 300 stredným školám vo všetkých regiónoch školskú pomôcku, ktorá uľahčuje integráciu tohto obsahu. Existujú proaktívne školy, ale v celej krajine je ich stále málo.

Úlohy:

Tvojou úlohou bude ďalší vývoj produktu. Prispieť k tomu, aby bol viac “user friendly”, zrozumiteľnejší a atraktívnejší. Rozvíjať komunikačné a marketingové stratégie s cieľom:

  • zvýšiť povedomie o produkte na školách, so zameraním predovšetkým na učiteľov,
  • osloviť štátne orgány, aby zvážili začlenenie Ceny štátu do učebných osnov.

Tím:

Do tímu pre organizáciu INESS hľadáme profesionálov, ktorí majú skúsenosti z týchto oblastí:

 1. Rozvoj a manažment produktov (Product Development/Management)
 2. Marketingová a komunikačná stratégia (Strategic Marketing and Communication
 3. Strategická komunikácia s verejnosťou (Strategic Public relations)
 4. Lobing

Viac o organizácií sa dozvieš tu.

Nie si si istý/á, či je program DELTA pre teba? Napíš nám na safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa!

Institut SGIVýzva:

Podpora inštutútu SGI “Stimulate-Grow-Innovate”

Viac o projekte:

Organizácia SGI prešla v posledných desiatich rokoch rôznymi vzostupmi a pádmi, ale v súčasnosti je to stabilná mimovládna organizácia s trvalo udržateľným financovaním a dobrou reputáciou.

V záujme posilnenia jej vplyvu, musí ukotviť a rozvinúť niektoré prvky, ktoré zabezpečia jej dominantnosť v niektorých oblastiach verejnej politiky.

Konkrétne, musí posilniť svoju úlohu ako think-tanku. Prostredníctvom budovania svojej kapacity chce poskytovať vysokokvalitné výstupy. Potrebuje sa odlíšiť od ostatných mimovládnych organizácií. Toto chce organizácia dosiahnúť kvalitne navrhnutou stratégiou v oblasti ľudských zdrojov, fundraisingu, komunikácie (PR), ako aj stratégie jednotlivých programov a tém, ktoré predstavujú základnú kostru identity SGI.

Úlohy:

Úlohou tímu expertov pri riešení tejto výzvy bude:

 • posúdiť organizačné  kapacity  s cieľom identifikovať slabé stránky a príležitosti týkajúce potenciálnu SGI ako „think-tank“,
 • podporiť implementáciu strategického zhodnotenia SGI , výsledkom čoho je strategický dokument pre organizáciu,
 • zavedenie stratégie do jednotlivých oblastí, predovšetkým do stratégie ľudských zdrojov, PR stratégie a do všetkých iniciatív v rámci SGI.

Tím:

Do tímu pre organizáciu SGI hľadáme profesionálov, ktorí majú skúsenosti z týchto oblastí:

 1. Stratégia rozvoja organizácie (Strategic Organizational Development)
 2. HR stratégia (Strategic Human resources)
 3. Riadenie zmien (Change Management)
 4. Strategická komunikácia s verejnosťou (Strategic Public relations)

Viac o organizácií sa dozvieš tu.

Nie si si istý/á, či je program DELTA pre teba? Napíš nám na safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa!

NZK

Výzva:

Pomôž nadácií Zastavme korupciu odpovedať na viacero marketingových otázok. Komunikácia vs. korupcia: Ako zvíťaziť v tomto boji bez nenávisťi

Úlohy:

Nadácia Zastavme Korupciu bude potrebovať  pomoc pri:

 • audite komunikačných a marketingových aktivít,
 • vypracovaní a podpore realizácie marketingovej stratégie,
 • nájsť odpovede na tieto základné otázky:
  • Je komunikácia organizácie efektívna?
  • Existujú nejaké informácie o aktivitách nadácie, ktoré chýbajú v jej externej komunikácii?
  • Je možné urobiť niečo viac, aby nadácia priniesla dôležité informácie k väčšiemu množstvu ľudí pri použití podobnej sumy peňazí?
  • Ako je značka nadácie v súlade s poslaním a aktivitami organizácie a aké kroky treba urobiť pre jej lepšiu poznateľnosť?

Tím:

Do tímu pre organizáciu Zastavme korupciu hľadáme profesionálov, ktorí majú skúsenosti z týchto oblastí:

 1. Komunikačná stratégia
 2. PR stratégia

Viac o organizácií sa dozvieš tu.

Nie si si istý/á, či je program DELTA pre teba? Napíš nám na safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa!

AKO BUDE DELTA PREBIEHAŤ?

Program je navrhnutý do 3 fáz tak, aby si si z neho mohol zobrať čo najviac pre svoj ďalší rozvoj. Nevyžaduje tvoje plné pracovné zapojenie a môžeš sa mu venovať paralelne popri zamestnaní či biznise, ktorý robíš. Priprav sa na to, že v nasledujúcich 8-10 mesiacoch budeš potrebovať pre spoluprácu s neziskovou organizáciou 50-100+ hodín tvojho času. Na projekte budeš pracovať v tíme s ďalšími profesionálmi z projektu DELTA ako aj so zamestnancami jednotlivých organizácií.

The Leadership Circle Profile™ 360 – Tento nástroj ti umožní identifikovať tvoje rozvojové potreby.

Individual Leadership Plan – Následne budeme s tebou pracovať na vytvorení osobného rozvojového plánu.

Leadership Challenge – Realizácia výzvy, ktorú si si vybral v prostredí neziskovej organizácie.

Mentoring one-on-one – V priebehu celého projektu budeš mať k dispozícii certifikovaného kouča.

Peer Consultations – počas práce na projekte máš možnosť využiť osobné konzultácie, kde môžeš riešiť kľúčové dilemy týkajúce sa samotnej výzvy, tímovej spolupráce a líderstva.

Leadership Boot Camps – V priebehu programu budú 3 Boot Camps:

 1. Teória a prax „Adaptive Leadership“
 2. Ethical Leadership Lab
 3. Authentic Leadership Lab

Po ukončení programu sa môžeš naďalej rozvíjať, čerpať poznatky a skúsenosti do ďalšej kariéry pomocou týchto nástrojov:

 • Post Program Assessment– The Leadership Circle Profile™ 360
 • LEAF komunita – komunita inšpiratívnych mladých lídrov najmä z oblasti biznisu a verejnej správy, ktorí chcú prispievať k zlepšovaniu života na Sovensku

Dôležité dátumy