Program expertného dobrovoľníctva

Prečo sa zapojiť?

Pomáhaj

POMÁHAJ TÝM, KTORÍ POMÁHAJÚ.

Pozri sa ako môžeš pomôcť.

Rozšír si obzory

SPOZNAJ NOVÚ OBLASŤ A ROZŠÍR SI OBZORY.

Vyber si z 37 príležitostí!

Stretni

STRETNI KOMUNITU INŠPIRATÍVNYCH ĽUDÍ.

Staň sa jedným z nás.

Popasuj sa s výzvami

POPASUJ SA S VÝZVAMI, ČO ŤA POSUNÚ ĎALEJ.

Nájdi si tú svoju!

Pozri si ponuku príležitostí, podľa odbornosti:

Poslaním organizácie DePaul je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a zostali bez prostriedkov na ulici. Ľuďom v núdzi poskytujeme naplnenie základných životných potrieb a pomoc pri riešení ich situácie. Naše služby sú nízkoprahové a teda prijímame aj klientov, ktorí sú v iných podobných zariadeniach v Bratislave odmietaní kvôli alkoholu, zlej hygiene, chýbajúcim dokladom, chorobám, alebo zlému zdravotnému stavu. Ľuďom v núdzi poskytujeme stravu, nocľah, ošetrenie rán, sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov a sociálnych dávok ako aj pomoc pri hľadí riešenia ich životnej situácie.

Dobrovoľnícka výzva: Systém riadenia organizácie, ktorý bol zavedený na začiatku už prestáva postačovať vzhľadom na veľkosť organizácie a počet zamestnancov. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže pripraviť interné procesy a smernice, ktoré skvalitnia prácu zamestnancov, zlepšia poskytované služby klientom, a zároveň nebudú nad rámec potreby zaťažovať organizáciu a zamestnancov administratívou.

Popis ponuky
Prima je nezisková organizácia, ktorá od roku 1997 poskytuje sociálne služby dospelým ľuďom s mentálnym znevýhodnením dennou formou v Domove sociálnych služieb. Okrem toho zamestnávame 4 ľudí s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením v chránenej dielni. Chceme podporovať dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením a ich príbuzných tak, aby zvládli svoj život a nachádzali možnosť osobnej realizácie. Nepovažujeme ich za deti – nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.

Dobrovoľnícka výzva: Kusová výroba v chránenej dielni je časovo, fyzicky aj finančne náročná. Produkty, na ktoré sme hrdí, majú výrazne zníženú konkurencieschopnosť. Z tohto hľadiska cítime silný tlak na zmenu či úpravu portfólia produktov a prípadné technologické postupy. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s analýzou trhu a naštartovaním podnikateľského modelu v chránenej dielni.

Popis ponuky
Víziou Transparency International Slovensko (TIS) je krajina s transparentnými a zodpovednými ľuďmi a inštitúciami bez korupcie. Protikorupčná stratégia TIS je založená na úzkom dialógu s partnermi zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a verejného sektora. S cieľom podporiť prijímanie a implementáciu protikorupčných programov a zvýšiť prehľadnosť činnosti verejného sektora sa TIS snaží spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi.

Dobrovoľnícka výzva: V Transparency dlhodobo kladieme dôraz na odbornosť v našich témach a kvalitu našich výstupov, čoraz viac si ale uvedomujeme aj dôležitosť kvalitných interných procesov. Jednou z oblastí, v ktorých vidíme potrebu zlepšiť sa, je finančné plánovanie riadenie organizácie. Hľadáme expertného dobrovoľníka, ktorý nám pomôže lepšie nastaviť vnútorné procesy v oblasti financií, ktoré budú viesť k vytvoreniu systému pre rozpočtovanie a finančné riadenie organizácie.

Popis ponuky
 3lobit je občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktorého poslaním je poskytovať sociálnu pomoc zdravotne postihnutým a inak znevýhodneným osobám (deti, mládež a dospelých) s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. V podpore uplatňovania vybraných terapeutických metód a integračných aktivít má organizácia za cieľ posilniť samoobslužné a sociálne zručnosti osôb so zdravotným postihnutím s cieľom zvýšenia ich autonómie a vyhliadky na sociálne začlenenie.

Dobrovoľnícka výzva: Potrebujeme vytvoriť nový spôsob našej webovej prezentácie. V súčasnosti máme viacero stránok, ktoré potrebujeme spojiť do jedného portálu. Finálny výstup by mal prehľadným a zrozumiteľným spôsobom komunikovať celé spektrum činnosti našej organizácie, tak jej neziskovú/filantropickú ako aj obchodnú činnosť, ktorú vykonávame na princípe spoločensky prospešného podnikania.

Popis ponuky
Poslaním organizácie DePaul je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a zostali bez prostriedkov na ulici. Ľuďom v núdzi poskytujeme naplnenie základných životných potrieb a pomoc pri riešení ich situácie. Naše služby sú nízkoprahové a teda prijímame aj klientov, ktorí sú v iných podobných zariadeniach v Bratislave odmietaní kvôli alkoholu, zlej hygiene, chýbajúcim dokladom, chorobám, alebo zlému zdravotnému stavu. Ľuďom v núdzi poskytujeme stravu, nocľah, ošetrenie rán, sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov a sociálnych dávok ako aj pomoc pri hľadí riešenia ich životnej situácie.
Dobrovoľnícka výzva: Projekt je zameraný na zefektívnenie našej práce s grantmi a donormi. V organizácii evidujeme dary, granty a donorov v systéme Salesforce cez aplikáciu dostupnú v balíčku Nonprofit CRM. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s adaptáciou balíčka Salesforce Nonprofit CRM na potreby našej organizácie. Zistili sme tiež, že systém ponúka oveľa širšie možnosti ako reálne dokážeme s našimi súčasnými znalosťami využívať a preto očakávame, že dobrovoľník nám poskytne poradenstvo a zaškolenie 1-2 pracovníkov, čím pomôže lepšie využiť potenciál tohto systému.
Popis ponuky
Greenpeace je nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia aktívna vo viac ako 40 krajinách sveta. Ako medzinárodná organizácia sa Greenpeace zameriava hlavne na problémy celosvetového významu ohrozujúce životné prostredie ako aj ľudské zdravie. Hlavné princípy Greenpeace, ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých našich kampaniach, sú: prinášame svedectvo o ničení životného prostredia v mierovým a nenásilným spôsobom; používame nenásilnú konfrontáciu na zvýšenie množstva a kvality verejnej diskusie; pri poukazovaní na hrozby pre životné prostredie a hľadaní riešení nemáme žiadnych stálych partnerov ani protivníkov; zabezpečujeme si finančnú nezávislosť od politických alebo komerčných záujmov; hľadáme riešenia na propagovanie otvorenej diskusie o voľbách spoločnosti o životnom prostredí.
Dobrovoľnícka výzva: Šíriť osvetu a informácie o našich kampaniach by bolo s kvalitnou prezentáciou na webe určite jednoduchšie a efektívnejšie. Preto hľadáme programátora, ktorý by nám pro-bono aktualizoval a zmodernizoval našu webovú stránku www.greenpeace.sk . Obsah stránky by sme dodali my a dobrovoľník by sa zameriaval najmä na jej layout.
Popis ponuky
Víziou KASPIAN-u je zlepšovať životy detí a mladých ľudí v rámci ľahko dostupných programov. Tím sociálnych pracovníkom a dobrovoľníkov pomáha pomocou sociálnej práce, vzdelávania, voľnočasových ako aj preventívnych aktivít. Prostredníctvom týchto neštruktúrovaných činností chceme, aby sa všetky deti a mladí ľudia zdravo vyvíjali, v prostredí bezpečia a s podporou ich komunity.
Dobrovoľnícka výzva: Nakoľko je fungovanie KASPIAN-u značne závislé na záujme a podpore širokej verejnosti (laickej aj odbornej), fungovanie webovej stránky predstavuje neodlučiteľnú súčasť nášho pôsobenia. Naša stránka je určená pre partnerov, dobrovoľníkov, našej cieľovej skupine no i bežným čitateľom. Technické úpravy a spravovanie web stránky však nedokážeme v našej réžii plnohodnotne pokryť. Konzultácie a zaškolenie ohľadom spravovania web stránky s expertným dobrovoľníkom by výrazne dopomohli k efektívnej komunikácii a publicite činnosti KASPIAN-u verejnosti u nás i v zahraničí.
Popis ponuky
Modrý anjel je tím krízovej intervencie. Snažíme sa vypĺňať medzeru, ktorá vzniká pri starostlivosti o ľudí zasiahnutých nešťastím v prvých hodinách po tragédii. Ľudia, ktorí prežijú tragickú nehodu, alebo nejakú prírodnú katastrofu a stratia niekoho blízkeho, sa musia v prvých hodinách vyrovnať s veľkou stratou. Polícia, hasiči, záchranári sa venujú predovšetkým obetiam a odstraňovaniu následkov nehody a tí, čo prežijú, tam zostanú v akomsi vzduchoprázdne, ktoré sa Modrý anjel snaží vyplniť. Misiou Modrého anjela je, aby žiaden človek nebol v takej ťažkej chvíli sám. Sme tímom dobrovoľníkov, odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí sa podieľajú na likvidácii následkov tragických udalostí poskytnutím psychickej prvej pomoci a krízovej intervencie.

Dobrovoľnícka výzva: Aby sme mohli byt funkčným tímom krízovej intervencie, potrebujeme, aby sa o nás vedelo. Chceli by sme, aby naša komunikácia s vonkajším svetom bola jasná, prehľadná a účelná. Každý z našich stakeholderov (klienti, prispievatelia, široká verejnosť, záujemci o spoluprácu, médiá) potrebuje ľahko získať potrebné informácie. Máme novú webstránku, nevieme ju však naplno ovládať a využiť všetky jej vlastnosti. Hľadáme preto programátora web stránky a dizajnéra, ktorý by nám pomohol stránku dokončiť a zároveň by nás naučil stránku udržiavať.

Popis ponuky
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) ponúka akreditované vysokoškolské štúdium založené na filozofii liberálnych vied a umení, a je jedinou školou svojho druhu na Slovensku a jednou z mála i v širšom okolí. Liberálne umenia podporujú kritické myslenie a zdravý skepticizmus, ktorý je v dnešnej Európe tak potrebný. Cieľom BISLA nie je len odovzdávať vedomosti, hoci tento cieľ je sám o sebe hodnotný, ale aj utvárať návyky myslenia, návyky, ktoré pomáhajú každému z nás realizovať svoj potenciál ako ľudskej bytosti v plnom rozsahu.

Dobrovoľnícka výzva: Našou strategickou prioritou je pritiahnuť kvalitných študentov na štúdium u nás. Z toho dôvodu potrebujeme vizuálne zaujímavé a pútavé postery, plagáty a oznamy. Hľadáme grafika, ktorý by nás koučoval a viedol pri spracovávaní grafických podkladov, plagátov. Ideálne osoba, ktorá nám bude vedieť poradiť, dať inštrukcie k tvorbe vizuálov, prípadne nám pomôže zadefinovať širšiu koncepciu k našim zverejňovaným materiálom. Snažíme sa aby všetky vyzerali jednotne a graficky na úrovni.

Popis ponuky
Nezisková organizácia Centrum Slniečko poskytuje všeobecno-prospešné služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd. Ponúkame služby v rámci Centra poradenstva, advokácie a prevencie – intervenčné centrum, krízové stredisko, bezpečný ženský dom, preventívne programy a internetové vzdelávanie.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol s nafotením produktov chránenej dielne. Fotografie budú slúžiť ako základ pre vytvorenie e-shopu produktov. Dobrovoľník nás naučí narábať s fotoaparátom a vysvetlí nám základy fotenia, aby sme vedeli prezentovať činnosť našej organizácie aj prostredníctvom kvalitnej fotodokumentácie.

Popis ponuky
Cyklokoalícia je združenie aktívnych ľudí rozvíjajúcich lepšie podmienky pre mestskú cyklistiku a mestskú dopravu v Bratislave. Monitorujeme a pripomienkujeme stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších, cyklistov, matky s kočíkmi, či handicapovaných. Snažíme sa priamo vstupovať do výstavby cyklotrás a infraštruktúry skvalitňujúcej hromadnú dopravu. Členmi Cyklokoalície sú najmä aktívni cyklisti, architekti a ľudia, ktorým leží na srdci stav verejných priestorov a ktorí podporujú lepšie podmienky pre mestských cyklistov a chodcov v Bratislave.

Dobrovoľnícka výzva: Máme veľa aktivít, ale nestíhame o všetkých z nich napísať, alebo ich pekne podať. Radi by sme našli niekoho, kto by nám pomohol zozbierať podklady k danej aktivite a napísal o nej pútavý článok na náš blog. Hľadáme dobrovoľníka s talentom na písanie, ktorý nám pomôže lepšie odkomunikovať naše aktivity a obsahovo doplniť našu webstránku.

Popis ponuky
iKid (Innovative Kid) je súťažný, výchovno – vzdelávací program. Zameriava sa na inšpiráciu a podporu slovenských škôl v rozvoji kreativity a inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu, výlučne zážitkovou formou.

Dobrovoľnícka výzva: Projekt je realizovaný na školách prostredníctvom iKid Manuálu, podľa ktorého učiteľ prechádza jeho jednotlivými fázami. Naša predstava je poskytnúť všetkým žiakom iKid pracovný zošit, ktorý by bol “detskou” verziou manuálu. Poskytne im nielen informácie o tom, čo startup je, ako vzniká, ale aj tipy a triky úspešných podnikateľov. Zároveň bude aj akýmsi denníkom cesty k realizácii ich vlastného startupu. Hľadáme preto dobrovoľníka – ilustrátora/grafického dizajnéra, ktorý pre nás vytvorí grafickú podobu pracovného zošita a iKid manuálu.

Popis ponuky
Cieľom REVIA je povzbudzovať obyvateľov malokarpatského regiónu, aby si pomáhali. Posielame dobro ďalej medzi ľudí so snahou, aby sa kruh dobra uzavrel. Kultivujeme filantropiu, skvalitňujeme život a prostredie obyvateľov. Túto víziu napĺňame primárne prostredníctvom grantového programu nadácie a ostatných programov nadácie spájaním verejného, podnikateľského a neziskového sektoru v prospech ľudí regiónu.

Dobrovoľnícka výzva: V rámci 20.výročia by sme sa počas celého roka radi postupne pripomínali komunite rôznymi témami, ktorými žijeme – zaujímavo, efektívne, inak ako doteraz, aby sme ju zaujali, prekvapili, obohatili, poďakovali sa, že sú tu s nami, pripomenuli zmeny, ktoré nastali vďaka spolupráci rôznych subjektov s nadáciou, aký posun v komunite nastal. Hľadáme dobrovoľníka kameramana, ktorý nám pomôže pre strategické a nosné aktivity nadácie pripraviť krátke motivačné videá s cieľom zaujať a motivovať individuálnych darcov k finančnej podpore.

Popis ponuky
Poslaním nadácie SOCIA je ovplyvňovať sociálny systém na Slovensku v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva prostredníctvom finančnej podpory inovatívnych služieb a vlastnými aktivitami. Projekt RVIS- Rozvoj včasnej intervencia na Slovensku je najväčší projekt, ktorému sa dnes venujeme. Cieľom projektu je rozvíjať komplexné služby podpory a pomoci pre rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením vo veku 0 až 7 rokov. SOCIA prostredníctvom spolupráce s dánskym partnerom podporila vznik prvých troch Centier včasnej intervencie v Bratislave, Prešove a Žiline a má ambíciu podporovať vznik priaznivej legislatívy a rozvoja organizačných kapacít v tejto oblasti.

Dobrovoľnícka výzva: Vedenie centier aj my ako zastrešujúca organizácia vnímame ako veľmi dôležité, aby naša komunikácia smerom von k cieľovej skupine klientov ako aj širšej verejnosti bola vizuálne jednotná a nápaditá, aby sa naša „značka“ – logo, vizuálne materiály ľuďom spájali s našou činnosťou. Preto by sme chceli oblasť grafickej prezentácie našich centier posunúť na vyššiu úroveň. Hľadáme kreatívneho grafika. Chceli by sme v spolupráci s dobrovoľníkom vytvoriť propagačné a informačné materiály, ktoré budú mať kvalitný jednotný grafický dizajn a budú reprezentovať CVI a náš projekt RVIS.

Popis ponuky
ADRA je nezisková, mimovládna organizácia založená na Slovensku v roku 1992. ADRA ako občianske združenie uskutočňuje svoje aktivity v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v Slovenskej republike a v zahraničí. Prostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia sa snaží zlepšovať životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách v oblasti rozvojovej spolupráce, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciách zapríčinených človekom a/alebo prírodou a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo na Slovensku.

Dobrovoľnícka výzva: Nakoľko nemáme v organizácii odborníka na PR a marketing je pre nás náročné priebežne dotvárať organizačnú identitu a tým pádom aktívne propagovať aktivity ADRY navonok. Hľadáme expertného dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol s nastavením komunikačnej stratégie organizácie, čo by sa odrazilo nielen na informovanosti verejnosti o našich aktivitách, ale aj finančnej a materiálnej pomoci, ktorú potrebujeme na realizáciu našich humanitárnych a rozvojových projektov.

Popis ponuky
Amnesty International Slovensko je hnutím, ktoré sa snaží o naplnenie posolstva Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých na svete. Našim cieľom je vykonávať aktivity v prospech ľudských práv na Slovensku i vo svete v súlade s mandátom Amnesty International a zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít.

Dobrovoľnícka výzva: Medzi naše dlhodobé ciele patrí zvýšenie viditeľnosti Amnesty International Slovensko za účelom zvýšenia dopadu našej práce na stav ľudských práv v krajine. Momentálne čelíme výzve ako kreatívne a zaujímavo zaujať naše cieľové skupiny a osloviť nové cieľové skupiny, aby sa začali zaujímať o stav ľudských práv na Slovensku a vo svete. Preto hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže vytvoriť úspešnú marketingovú stratégiu spojenú s efektívnou propagáciou našich aktivít, kampaní za účelom zvýšenia počtu podporovateľov/liek Amnesty International Slovensko.

Popis ponuky
Občianske združenie Bol raz jeden človek sme založili v roku 2006 s cieľom pomôcť dospelým kamarátom a kamarátkam s mentálnym postihnutím viesť zmysluplný a spokojný život. Nehráme na ľútosť, ale zdôrazňujeme ich právo na „normálny život“, čo znamená mať príležitosť na aktivity a skúsenosti, ktoré by mohli mať, keby nemali postihnutie. Sme jedinečná forma starostlivosti existujúca bez štátnych dotácií. Bez peňazí to však nejde, snažíme sa zarobiť si na seba vlastnými aktivitami, predovšetkým predajom našich produktov. Pustili sme sa do sociálneho podnikania, pretože pri našej cieľovej skupine (kamaráti s mentálnym postihnutím, ktorí sú ťažko zamestnateľnou skupinou) je to pre nás najtransparentnejší a najpravdivejší spôsob riešenia samofinancovania.

Dobrovoľnícka výzva: Založili sme vlastnú dizajnovú značku HENTO TOTO, ktorú tvoríme my všetci – tím zložený z dospelých kamarátov s mentálnym postihnutím z nášho centra (ako dizajnérov), ktorí pod profesionálnym vedením kreslia a robia grafické návrhy a ilustrácie. Potrebujeme človeka, ktorý by nám pomohol s nastavením marketingovej stratégie značky HENTO TOTO – ide najmä o spôsob komunikácie, komunikačné kanály, vizuálnu a obsahovú identitu tak, aby bola pre cieľovú skupinu firiem a zákazníkov zaujímavá a aby sa o problematike a našej činnosti dozvedelo viac ľudí.

Popis ponuky
Nezisková organizácia EPIC pôsobí na Slovensku od roku 2012 a je dcérskou organizáciou EPIC Assist so sídlom v austrálskom Brisbane. EPIC n. o. je členom Americkej obchodnej komory, siete Social Innovation Europe a nadväzuje na hodnoty a poslanie svojej materskej organizácie, ktorej misiou je „posilňovať jednotlivcov, komunity a prostredie pri prekonávaní znevýhodnení a tým umožniť plné využitie ich potenciálu“.

Dobrovoľnícka výzva: Upratovacia služba Deafinitely Clean, ktorú vedie n. o. EPIC rieši zamestnateľnosť ľudí s poruchou sluchu. Nepočujúcim ponúka príležitostný́ zárobok cez upratovanie domácnosti a kancelárii v Bratislave. Dobrovoľník by mal vypracovať marketingovú a komunikačnú stratégiu pre ďalšiu fázu rozvoja služby Deafinitely Clean. Momentálne prechádzame štádiom štandardizovania postupov a v druhej polovici roka 2016 chceme začať projekt prezentovať na verejnosť. Chceli by sme tak problematiku zamestnanosti ľudí s postihnutím dostať viac do povedomia verejnosti. Radi by sme od prezentovali naše výsledky a získali nových zákazníkov a upratovačov.

Popis ponuky
Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v základných školách. Poskytujeme neziskové mikropôžičky tým, ktorým nik nechce požičať, aby si mohli sami postaviť legálne bývanie a presťahovať sa z chatrče do domu s tečúcou vodou a elektrinou. Staráme sa o 180 utečencov pod ochranou UNHCR v Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom. Vzdelávame učiteľov a miestnych odborníkov, ktorí poskytujú sociálne služby a vzdelávanie obyvateľom rómskych osád.

Dobrovoľnícka výzva: Radi by sme prispeli k zmene negatívnych postojov verejnosti voči Rómom, a to sprostredkovaním zaujímavých, konkrétnych a zapamätateľných faktov, objektívnych dát a analýz, vychádzajúcich z našich skúseností, ako aj príkladov hodných nasledovania. Cieľom je vytvoriť komunikačnú stratégiu, ktorá odborne a pútavo, zrozumiteľne a zapamätateľne vysvetlí, že pomocou deťom z osád pomáhame nielen im, ale aj ľuďom, ktorí žijú v blízkosti a celej spoločnosti.

Popis ponuky
Poslaním KNZM je poznať potreby a potenciál komunity a vytvárať efektívne spôsoby na spájanie ľudských i materiálnych zdrojov tak, aby boli použité na riešenie miestnych potrieb. Našou víziou sú otvorení a aktívni obyvatelia, ktorí si vzájomne pomáhajú a ktorým záleží na dobrom živote v zdravom meste. Naše poslanie napĺňame prostredníctvom grantového programu pre občianske iniciatívy a neziskové organizácie z regiónu Banská Bystrica, Sliač, Zvolen; prostredníctvom podpory dobrovoľníctva a spolupráce v komunite; vytváraním podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie potrieb, či príležitostí v komunite.

Dobrovoľnícka výzva: Z dlhodobého hľadiska je hlavnou potrebou KNZM rozšíriť bázu domácich darcov. Hľadáme efektívne spôsoby, ako osloviť rôzne cieľové skupiny pretože veríme, že každý dar má zmysel. Uvedomujeme si, že nadácia robí veľa užitočných aktivít, ktoré nevieme dobre “predať”. Tiež sme si vedomí toho, že nevieme používať dostatočne zrozumiteľný jazyk pre verejnosť a biznis sféru, keď hovoríme o poslaní, cieľoch a projektoch nadácie. Preto hľadáme dobrovoľníka experta, ktorý nám pomôže komunikovať moderným a efektívnym spôsobom, čo sa týka obsahu i formy, pre rôzne cieľové skupiny.

Popis ponuky
Modrý anjel je tím krízovej intervencie. Snažíme sa vypĺňať medzeru, ktorá vzniká pri starostlivosti o ľudí zasiahnutých nešťastím v prvých hodinách po tragédii. Ľudia, ktorí prežijú tragickú nehodu, alebo nejakú prírodnú katastrofu a stratia niekoho blízkeho, sa musia v prvých hodinách vyrovnať s veľkou stratou. Polícia, hasiči, záchranári sa venujú predovšetkým obetiam a odstraňovaniu následkov nehody a tí, čo prežijú, tam zostanú v akomsi vzduchoprázdne, ktoré sa Modrý anjel snaží vyplniť. Misiou Modrého anjela je, aby žiaden človek nebol v takej ťažkej chvíli sám. Sme tímom dobrovoľníkov, odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí sa podieľajú na likvidácii následkov tragických udalostí poskytnutím psychickej prvej pomoci a krízovej intervencie.

Dobrovoľnícka výzva: Aby sme mohli byt funkčným tímom krízovej intervencie, potrebujeme, aby sa o nás vedelo. Chceli by sme, aby naša komunikácia s vonkajším svetom bola jasná, prehľadná a účelná. Každý z našich stakeholderov (klienti, prispievatelia, široká verejnosť, záujemci o spoluprácu, médiá) potrebuje ľahko získať potrebné informácie. Na to, aby naše služby ľudia v núdzi využívali, potrebujú vedieť, že Modrý anjel vôbec existuje. Hľadáme preto experta pre návrh marketingovej stratégie, po implementácii ktorej bude výrazné zvýšenie verejného povedomia o Modrom anjelovi.

Popis ponuky
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko (DofE SK), je novovznikajúca národná kancelária, ktorá bude súčasťou celosvetovej prestížnej Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburghu. Mladých ľudí vo veku 14-24 rokov vedie na ceste k ich samostatnosti, sebavedomiu, líderstvu, vytrvalosti, budúcemu uplatneniu aj sociálnemu cíteniu. Od roku 1956 program absolvovalo cez 8 miliónov mladých ľudí a funguje v 140 krajinách sveta. Novovznikajúca slovenská Národná kancelária s pomocou The Duke of Edinburgh’s International Foundation v Londýne pilotne testuje program od júna 2015 do júna 2016 v 10 organizáciách v Bratislave. Zároveň spoločne pripravujeme formálne otvorenie slovenskej Národnej kancelárie na apríl 2016 a rast organizácie do ďalších krajov Slovenska od septembra 2016.

Dobrovoľnícka výzva: Momentálne sa popri pilotnom ročníku zameriavanie aj na pripravenie rastu programu do každého regiónu na Slovensku. Úlohou dobrovoľníka bude preto pomôcť nám naplánovať konkrétnu kampaň za pomoci partnerov organizácie a zároveň implementácia digitálnej kampane na sociálnych médiách pri príležitosti celonárodného spustenia programu DofE.

Popis ponuky
OZ Cestou necestou je skupina nadšencov, ktorí stoja za organizovaním cestovateľských festivalov Cestou necestou. Inšpirujeme ľudí cestovať na všetky svetové strany a spoznávať nepoznané. Organizujeme cestovateľské festivaly, podporujeme cestovateľov cez Expedičný fond. Máme niekoľko programov: Veľký cestovateľský festival Cestou necestou (2x ročne – jarný a jesenný cyklus) v BA a ďalších približne 15 mestách na Slovensku; pravidelné cestovateľské prednášky Cestami necestami; celovečerné premietanie filmov v rámci Expedičnej kamery a Snow Film Fest-u a momentálne rozbiehame projekt Expedičný fond na podporu dobrodruhov a ich cesty.

Dobrovoľnícka výzva: V prvom rade cítime urgentnú potrebu analýzy všetkých marketingových oblastí: najmä v komunikácii a jej aktuálne využívaných nástrojov, podrobnej analýzy samotného zákazníka a jeho potrieb, konkurencie a cenotvorby, analýzy súčasných projektov a ich zhodnotenie, a z toho vyplývajúce odporúčania a kroky k ich implementácii. Tiež vzhľadom na neustále rastúci dopyt v tomto segmente pociťujeme nutnosť byť na trhu jednoznačne rozpoznateľní, a preto sa chceme intenzívne venovať aj brandingu. Hľadáme dobrovoľníka/ tím dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli s vytvorením marketingovej stratégie a posilnením značky organizácie.

Popis ponuky
Občianske združenie Detský čin roka vzniklo v roku 2012 ako pokračovanie Agentúry Poppins, ktorá 12 rokov projekt Detský čin roka organizovala. Projekt Detský čin roka motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy čo je dobré a čo zlé. V roku 2015 sa do projektu zapojilo 168 488 detí z 845 škôl. V marci 2016 by sme radi spustili 16. ročník projektu Detský čin roka. Projekt vrcholí v decembri vyhlásením skutkov, ktoré získajú najväčšiu podporu detí.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme partnera pre PR aktivity a spoločné vytvorenie nových komunikačných stratégii. My cítime veľký potenciál v projekte ale po 15 rokoch už nemáme ten správny drive a nadhľad a preto hľadáme parťáka, ktorý by prišiel s novými, sviežimi nápadmi a možnosťami v PR aktivitách a pomohol nám tiež s komunikáciou s médiami i na sociálnych sieťach. Preto hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže otvoriť nové formy komunikácie s deťmi, školami a partermi.

Popis ponuky
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je záujmovým združením právnických osôb – strešnou organizáciou 32 mimovládnych organizácií na Slovensku (25 riadnych členov a 7 pozorovateľov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania. Jej úlohou je zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí, ovplyvňovať tvorbu politík rozvojovej spolupráce a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach rozvojovej spolupráce a globálnych témach. To všetko so snahou o zabezpečenie férového života pre všetkých.

Dobrovoľnícka výzva: Dobrovoľnícky projekt by mal riešiť výzvu vytvárania a realizácie kampane o zodpovednom spotrebiteľskom správaní v reakcii na globálne výzvy (ako migrácia, klimatická zmena, ekonomické nerovnosti, chudoba), ktorá by mala potenciál a) osloviť širšie spektrum verejnosti na Slovensku (prioritne však mladých ľudí); b) byť prierezovou kampaňou pre 8 členských organizácií, s ktorými bude Platforma MVRO v roku 2016 spolupracovať na zdieľanom projekte. Hľadáme preto dobrovoľníka/ tím dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu zefektívniť schopnosť Platformy MVRO komunikovať odkazy svojej kampane o zodpovednom spotrebiteľskom správaní verejnosti a médiám.

Popis ponuky
Pod krídlami Dominiky je nezisková organizácia, ktorá sa stará o nevyliečiteľné a vážne choré deti. Ponúkame chorým deťom možnosť prežiť čo najviac času doma a nestresovať ich náročným prevozom a presunom k lekárovi. Lekár, zdravotná sestra navštevujú deti priamo doma. Postarajú sa o nevyhnutné odbery, preväzy, infúznu liečbu, rehabilitáciu. Všetky naše služby i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujeme bezplatne. Pod krídlami Dominiky sme založili na základe vlastnej skúsenosti. V blízkej dobe budeme poskytovať aj paliatívnu starostlivosť v detskom mobilnom hospici.

Dobrovoľnícka výzva: Pomoc potrebujeme v oblasti marketingu. Keďže sme nová organizácia, uvítali by sme pomoc s vytvorením komunikačnej stratégie, ktorá by mala viesť k rozšíreniu povedomia o našich aktivitách a poskytovaných službách. Taktiež potrebujeme pomoc v komunikácii s potencionálnymi donormi, s prípravou kampaní ako napr. na 2% z daní na rok 2017 a s oslovením čo najviac firiem, ktoré by mohli byť potencionálnymi darcami.

Popis ponuky
Cieľom REVIA je povzbudzovať obyvateľov malokarpatského regiónu, aby si pomáhali. Posielame dobro ďalej medzi ľudí so snahou, aby sa kruh dobra uzavrel. Kultivujeme filantropiu, skvalitňujeme život a prostredie obyvateľov. Túto víziu napĺňame primárne prostredníctvom grantového programu nadácie a ostatných programov nadácie spájaním verejného, podnikateľského a neziskového sektoru v prospech ľudí regiónu.

Dobrovoľnícka výzva: V regióne pôsobí v súčasnosti minimálne 500 MVO, nadácia si chce nájsť vlastnú formu vyjadrenia, ktorá by pre komunitu bola ľahko identifikovateľná, zaujímavá a motivovala by individuálnych darcov darovať. Cieľom projektu je pripraviť malé kampane „v teréne“ a „on-line“ priestore, ktorými by sme oslovili našich darcov a širokú verejnosť. Kampane sú súčasťou fundraisingového procesu s cieľom zaujať. Vyvrcholením bude k 20. výročiu organizácie.

Popis ponuky
PRIDE Dúhové Košice si kladie za cieľ poukázať na existenciu LGBT ľudí na východe krajiny, vytvoriť pre túto neviditeľnú menšinu priestor, ktorý môže aspoň na pár dní vedome obývať a do ktorého vie pozvať majoritu na diskusiu. Sme presvedčení, že tento priestor a interakcie, ktoré sa v ňom odohrávajú medzi reálnymi ľuďmi, majú potenciál skrz scitlivovanie viesť k vyššej miere akceptácie LGBT ľudí. PRIDE Dúhové Košice chce tiež prispieť k zlepšeniu postavenia LGBT ľudí na východe Slovenska, keďže s rastúcou vzdialenosťou od ekonomických a kultúrnych centier klesá priestor na sebarealizáciu, akceptáciu a autentické prežívanie vlastnej identity.

Dobrovoľnícka výzva: Máme pocit, že sme schopní realizovať kvalitné aktivity, informácie o ktorých sa však nedostávajú ku cieľovej skupine a povaha ktorých by si žiadala širšiu mediálnu pozornosť. Hľadáme preto dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s PR a komunikačnou stratégiou s cieľom zvýšiť viditeľnosť PRIDE Dúhové Košice 2016 a povedomie ľudí na východe Slovenska o ňom.

Popis ponuky
Víziou SPBH je byť komunitnou platformou prvej voľby na spájanie a podporu uplatnenia ľudí so zahraničnou skúsenosťou, ktorí sa vrátili na Slovensko. Našou misiou je nachádzať, spájať a podporovať ľudí, ktorí sú po návrate z dlhšieho zahraničného pobytu, väčšinou pracovného alebo študijného, pričom nie je podstatné kedy sa na Slovensko vrátili. V súčasnosti sa Navrátilci neformálne stretávajú každý mesiac, na väčších eventoch dvakrát do roka.

Dobrovoľnícka výzva: SPBH funguje len na báze dobrovoľníkov, takže každý dobrovoľník môže veľmi význame pomôcť a prispieť nášmu rastu. V súčasnosti najviac potrebujeme posilniť prítomnosť SPBH komunity online a na sociálnych médiách. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže zosystematizovať podporu pre Navrátilcov a rozšíriť dobré slovo o tom, že je tu už veľa ľudí, ktorí sa vrátili domov a sú tu radi: vytvárať a zdieľať príbehy Navrátilcov.

Popis ponuky
Strom života sa snaží vytvoriť svet, v ktorom bude radosť žiť a rozvíjať ľudský potenciál. Ponúkame programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok. Pozornosť venujeme aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie.

Dobrovoľnícka výzva: Našou najväčšou výzvou v súčasnosti je rozšírenie našich programov medzi našu cieľovú skupinu. Máme už pripravených množstvo materiálov, ktoré oceňujú učitelia a môžu podľa nich postupovať pri výučbe v súlade s osnovami SR pri povinnej výučbe environmentálnej výchovy. Problémom je nízka vedomosť o našej činnosti a možnostiach, ktoré poskytujeme zadarmo našim členom. Od dobrovoľníka by sme chceli poradiť s nastavením marketingovej stratégie, ktorou by sme rozšírili vedomosť o našej organizácii medzi cieľovou skupinou a následne ich motivovali stať sa našimi členmi.

Popis ponuky
Cyklokoalícia je združenie aktívnych ľudí rozvíjajúcich lepšie podmienky pre mestskú cyklistiku a mestskú dopravu v Bratislave. Monitorujeme a pripomienkujeme stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších, cyklistov, matky s kočíkmi, či handicapovaných. Snažíme sa priamo vstupovať do výstavby cyklotrás a infraštruktúry skvalitňujúcej hromadnú dopravu. Členmi Cyklokoalície sú najmä aktívni cyklisti, architekti a ľudia, ktorým leží na srdci stav verejných priestorov a ktorí podporujú lepšie podmienky pre mestských cyklistov a chodcov v Bratislave.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme právnika, ktorý nám pomôže nájsť lepšie právne prostriedky na zlepšovanie pozície cyklistov a chodcov v Bratislave. Práca dobrovoľníka/čky bude len konzultačná — nebudeme požadovať vypracovávanie podaní, ale len konzultácie o stratégiách a možnom postupe. Vynikajúce by bolo, ak by nám dokázal dobrovoľník/čka navrhnúť normy alebo postupy, ktoré sme nepoznali a je ich možné uplatniť a použiť ako argumenty pre zlepšenie postavenia cyklistov a chodcov. Lepší pohľad na procesy nám pomôže písať naše podnety, stanoviská, pripomienky efektívnejšie.

Popis ponuky
Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka právnika pre oblasť ochrany osobných údajov. Potrebujeme poradenstvo o pomoc v nasledujúcich oblastiach: zákon o ochrane osobných údajov – povinnosti vyplývajúce pre občianske združenie; kontrola/ aktualizácia dokumentácie (poučenia, smernica, bezpečnostný projekt, informačný systém) nevyhnutnej v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Momentálne nemáme finančné zdroje na to, aby sme mohli zadať bežnú zákazku na uvedené služby.

Popis ponuky
Občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) bolo založené v roku 1990 ako celoslovenská nezávislá mimovládna organizácia s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. DF SR realizuje verejne prospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu o deti a mládež, pôsobí všade tam, kde štát z najrôznejších dôvodov pôsobiť nemôže.

Dobrovoľnícka výzva: Najdôležitejším nástrojom práce v nízkoprahovyých centrách nie sú priestory, materiálne vybavenie centra, ale sú to samotní/é pracovníci/čky. Preto je pre nás dôležité, aby sme medzi sebou spolupracovali, poznali sa, dôverovali si a starali sa o seba navzájom. Okrem pravidelnej supervízie by sme chceli vytvoriť priestor aj na neformálnejšie stretávanie sa so spoločným zážitkom, ktorý́ by podporil tímového ducha. Pomoc by sme privítali v návrhu stratégie rozvoja nášho tímu MIXklub a MIXáčik a v naplánovaní, zorganizovaní a vedení prvého zážitkového stretnutia pre náš tím.

Popis ponuky
Mladiinfo Slovensko pomáha získavať skúsenosti a rozširovať obzory mladých ľudí. V rámci našich programov informujeme o vzdelávacích aktivitách pre mladých ľudí, vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia, hosťujeme zahraničných dobrovoľníkov v Bratislave, koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské organizácie, organizujeme medzinárodné tréningy a výmeny, rozbiehame vzdelávací program pre študentov Learn nad Travel.

Dobrovoľnícka výzva: V našom novom dobrovoľníckom vzdelávacom programe pre VŠ študentov Learn and Travel www.mladiinfo.sk/learn-and-travel chceme lepšie porozumieť, čo si študenti z dobrovoľníctva v Mladiinfo odnášajú. Expertný dobrovoľník by mal formou rozhovorov a/alebo osobných stretnutí zmapovať a pomenovať konkrétne kompetencie, ktoré účastníci nášho programu Learn and Travel počas 1 roka získali.

Popis ponuky
Cieľom Nadácie Zastavme korupciu (NZK) je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Robí to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii. Víziou je Slovensko kde je korupcia menšinovou a postihovanou aktivitou, ktorá nie je len formálne trestaná ale aj autentickou spoločenskou morálkou odsudzovaná.

Dobrovoľnícka výzva: NZK rozbieha program osvety a vzdelávania, cielený prioritne na mladých ľudí. Pripravujeme koncept interaktívneho zážitkového tréningového modulu pre vybranú skupinu mladých ľudí vo veku 16 – 25 rokov. Dobrovoľníkovi ponúkame jedinečnú skúsenosť spolutvorby unikátneho vzdelávacieho konceptu v oblasti postojov k verejným hodnotám. Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosť s prácou s mladými ľuďmi a láka ho spoluvytvárať vzdelávacie tréningové moduly v tematickej oblasti práce s hodnotami, postojmi okolo verejného priestoru, verejných peňazí a korupcie.

Popis ponuky
Občianske združenie DLAŇ je organizácia, ktorú založili zamestnanci DSS Slatinka na podporu deinštitucionalizácie veľkokapacitného domova pre ľudí so špecifickými potrebami. Misiou organizácie je sprevádzať ľudí s mentálnym znevýhodnením na ceste z inštitúcie k normálnemu životu v spoločnosti a vytvárať pre nich príležitosti na začlenenie do bežného sveta vo všetkých dôležitých oblastiach života. Víziou organizácie je vytvoriť systém individuálnej podpory a služieb, ktoré budú ľudí so špecifickými potrebami podporovať v ich čo najviac nezávislom živote v prirodzenom prostredí.

Dobrovoľnícka výzva: Chceli by sme zvýšiť vedomosti a kompetencie zamestnancov a klientov organizácie v základoch anglického jazyka. Preto hľadáme dobrovoľníka na doučovanie angličtiny. Mohlo by nám to pomôcť posilniť organizáciu získaním nových medzinárodných partnerstiev. Na Slovensku nemáme partnera, s ktorým by bolo možné zdieľať skúsenosti, hľadať riešenia, odovzdávať si navzájom know-how. Radi by sme hľadali partnera v zahraničí.

Popis ponuky
Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Dobrovoľnícka výzva: Snažíme sa zabezpečiť plynulý chod aktuálne ponúkaných aktivít pre deti a mládež v rámci vzdelávacích aktivít – predškolská príprava, školská príprava pre I. a II. stupeň ZŠ a ŠZŠ, jazyková príprava a letná predškolská príprava. Hľadáme trpezlivého dobrovoľníka/dobrovoľníčku pre doučovanie detí v komunitnom centre zo školských predmetov (matematika, angličtina a iné – podľa potrieb detí).

Popis ponuky
Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka/dobrovoľníčku, ktorý/á by sa venoval voľnočasovým aktivitám s deťmi a s mladými ľuďmi, počas služieb terénnej sociálnej práce, a pomohol tak vytvoriť priestor pre terénnych pracovníkov na poskytovanie individuálneho poradenstva. Zároveň by poskytoval klientom/kám programu možnosť efektívne a bezpečne využívať svoj voľný čas pri hrových aktivitách.

Popis ponuky

Zvažuješ zapojenie?

  • Máte skúsenosti v požadovanom odbore aspoň 3 roky
  • Máte čas 2-4 hodiny týždenne, počas trvania dobrovoľníckeho projektu (zvyčajne 3-8 mesiacov)
  • Chcete sa stať súčasťou komunity, ktorá podporuje pozitívne zmeny
  • Vyplňte prihlášku do 31.3. a podeľte sa o svoje myšlienky aj Vy!
  • Pre rýchly prehľad si stiahni katalóg príležitostí.

Dôležité dátumy

1. marec

Nová vlna príležitostí otvorená!
Pripravili sme pre Vás pestrú ponuku dobrovoľníckych príležitostí. Príhláste sa TU.

16. marec

Príďte nás spoznať na infostretnutie
Chcete vedieť viac predtým ako sa prihlásite? Registrujte sa na info event TU.

31. marec

Uzávierka prihlášok do jarnej vlny
Prebiehajú telefonáty alebo Skype hovory s vybratými kandidátmi.

1. jún

Začína aktívne zapojenie expertných dobrovoľníkov
Prebiehajú prvé stretnutia, dobrovoľníci začínajú pomáhať neziskovým organizáciám.

Neziskové organizácie zapojené v roku 2016: