Program expertného dobrovoľníctva

Pozrite si ponuku príležitostí, podľa odbornosti:

Víziou Kto pomôže? je Slovensko, ktoré je ochotné poskytnúť nový domov tým, ktorí boli nútení odísť zo svojej krajiny pôvodu, bez ohľadu na ich vierovyznanie, etnickú a národnostnú príslušnosť. Našou víziou je slovenská spoločnosť, ktorá týchto ľudí nevníma ako hrozbu. Poslaním Kto pomôže? je pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou, násilím, bezprávím a chudobou vybudovať si na Slovensku nový domov a stať sa súčasťou slovenskej a európskej spoločnosti.

Dobrovoľnícka výzva: Z Iniciatívy Kto pomôže? sa do konca roka 2016 stane samostatné občianske združenie a v súvislosti s vznikom novej organizácie potrebujeme nastaviť nové riadiace a finančné procesy. Dobrovoľník by mal pomôcť s prípravou rozpočtu na nadchádzajúci rok a s nastavením vnútorných procesov a smerníc pre riadenie a spracovanie financií v rámci organizácie.

Popis ponuky
Prihlás sa
Základným poslaním organizácie Srdce Slovenska je vytvárať platformu pre spoločnú komunikáciu, spájať odborníkov a verejnosť, spoločne nachádzať nové prístupy a riešenia pre celospoločenskú rovnováhu a spoluprácu. Snažíme sa spájať ľudí, ktorí majú záujem hľadať konkrétne riešenia ako zlepšiť výkonnosť firiem, podmienky v zamestnaní a medziľudské vzťahy v spoločnosti.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol prioritne identifikovať možnosti ďalšieho rozvoja neziskovej organizácie, jej aktivity – tak aby nezisková organizácia bola samostatne financovateľná. Výzvy, ktorým čelíme je nájsť pravidelný zdroj príjmu, ktorým by sme mohli zabezpečiť aj pozíciu projektového manažéra na súčasné a budúce aktivity našej organizácie. Takisto by sme radi osamostatnili neziskovú organizáciu z pohľadu finančnej existencie.

Popis ponuky
Prihlás sa
Základným poslaním organizácie Srdce Slovenska je vytvárať platformu pre spoločnú komunikáciu, spájať odborníkov a verejnosť, spoločne nachádzať nové prístupy a riešenia pre celospoločenskú rovnováhu a spoluprácu. Snažíme sa spájať ľudí, ktorí majú záujem hľadať konkrétne riešenia ako zlepšiť výkonnosť firiem, podmienky v zamestnaní a medziľudské vzťahy v spoločnosti.

Dobrovoľnícka výzva: Potrebovali by sme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol prioritne identifikovať možnosti ďalšieho rozvoja neziskovej organizácie, jej aktivity – tak aby nezisková organizácia bola samostatne financovateľná.

Popis ponuky
Prihlás sa
Autistické centrum Andreas n.o. predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra (ďalej PAS) s dôrazom na rodinu s autistickým členom. Hlavným poslaním centra Andreas je poskytnúť takú mieru podpory a pomoci, ktorá ľuďom s PAS umožní maximálne možný individuálny rozvoj v kontexte reálnych podmienok života.

Dobrovoľnícka výzva: Pri práci s deťmi v terapii – najmä pri motivácii a výučbe – používame prácu s aplikáciami na tablete. Na tablete máme stiahnutých niekoľko stoviek aplikácií, ktoré využívajú rôzne deti a rôzne často. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s rozvojom IT zručností zamestnankýň a zamestnancov centra, s aktualizáciou a zosieťovaním tabletov.

Popis ponuky
Prihlás sa
Víziou Centra pre filantropiu, n. o. je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chce dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. Pod Centrom pre filantropiu, n. o. vznikli projekty DARUJME.sk a StartLab.sk s cieľom podpory a rozvoja individuálneho online fundraisingu na Slovensku.

Dobrovoľnícka výzva: Projekt DARUJME.sk vnikol v roku 2012 s minimálnymi nákladmi. “Za behu” sa do administračného rozhrania pridávali funkcie a prispôsoboval sa lay-out. Rozhranie sa tak dnes stalo náročným na používanie, málo príťažlivým a z časti odradzuje používateľov od využívania všetkých funkcionalít systému. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol zlepšiť user experience a zjednodušiť používania administračného rozhrania portálu DARUJME.sk a StartLab.sk.

Popis ponuky
Prihlás sa
Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Veríme v úžasnú hodnotu a dôstojnosť každého človeka a jeho potrebu mať miesto, ktoré nazýva svojím domovom. Naším zameraním je pomoc tým najviac ohrozeným jednotlivcom a skupinám ľudí na ulici. Snažíme sa najskôr naplniť najzákladnejšie životné potreby (nocľah, strava ,hygiena, šatstvo) a keď sú tieto potreby naplnené, potom spoločne s klientom hľadáme trvalé riešenie jeho životnej situácie.

Dobrovoľnícka výzva: Pri poskytovaní sociálneho poradenstva využívame databázový systém vytvorený v MS Access, ktorý obsahuje záznamy jednotlivých činností pri poskytovaní sociálneho poradenstva, základné údaje o klientovi a databázu klientov Útulku sv. Vincenta de Paul. Okrem toho sa každému klientovi vytvorí sociálna anamnéza, ktorá je v podstate analýzou jeho aktuálneho stavu. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže zvýšiť efektivitu a funkčnosť používaných databázových systémov.

Popis ponuky
Prihlás sa
Vychovávame demokraticky zmýšľajúcich aktívnych mladých občanov. Našou víziou sú pravidelné voľby na každej strednej škole do žiackych samosprávnych orgánov. Okrem tvorby legislatívneho návrhu na zadefinovanie mládežníckeho parlamentu, iniciovania vzniku nových mládežníckych parlamentov, konferencií za účelom pomoci a výmeny skúsenosti mládežníckych parlamentov sa sústredíme na webový portál Mládežníckeparlamenty.sk, ktorý umožňuje informovanie o udalostiach z mládežníckych parlamentov a aktualitách, ktoré sa ich týkajú a tiež poskytovanie návodov na fungovanie mládežníckeho parlamentu.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s vytvorením elektronického volebného systému a zefektívnením demokratických procesov pre potreby žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov.

Popis ponuky
Prihlás sa
Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 35-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok.

Dobrovoľnícka výzva: K našim programom pristupujú členovia cez rôzne domény a subdomény. Celkovo ide o databázu približne 7000 osôb. Každá osoba zastáva určitú rolu a podľa toho sú jej priradené oprávnenia. Cieľom dobrovoľníckeho projektu bude vytvoriť funkčný a bezpečný systém správy členov a zákazníkov Stromu života s jednoduchým priraďovaním oprávnení a jednotnými údajmi vo všetkých používaných doménach.

Popis ponuky
Prihlás sa
A.D.E.L. vytvára možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Chceme obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí žijúcich v našej krajine, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska. Organizujeme rôzne projekty – mládežnícke výmeny, tréningy, semináre, workshopy u nás i v zahraničí o najrôznejších témach (ochrana životného prostredia, nezamestnanosť mládeže, vidiecky rozvoj, podpora podnikania mladých ľudí, projektový manažment, zdravý životný štýl, dobrovoľníctvo, migrácia, spotrebiteľské práva, aktívna participácia, ľudské práva a mnohé iné).

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme grafika, ktorý nám pomôže s nastavením a vytvorením vizuálnej identity organizácie.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom AJ Ty v IT je zvýšiť počet žien v IT oblasti na Slovensku. Počet dievčat študujúcich IT vysoké školy na Slovensku je dlhodobo veľmi nízky. Východiskový stav, kedy vznikol projekt AJ Ty v IT, zaznamenával 4% študentiek na FIIT STU a 6% študentiek na FRI Žilina a FEI TUKE. Dôvody, prečo dievčatá nechcú ísť študovať IT sú viaceré, vo všeobecnosti však prevláda stereotypné vnímanie IT sektora ako maskulínneho, v ktorom ženy nemajú čo robiť, obavy z matematiky a informatiky. Cieľom Aj Ty v IT je zmeniť toto nastavenie, prostredníctvom praktických workshopov a diskusií motivovať dievčatá k IT smeru štúdia a následne zamestnaniu v IT oblasti. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť min. 40 % žien pôsobiacich v IT oblasti na Slovensku.

Dobrovoľnícka výzva: Potrebujeme efektívne osloviť našu cieľovú skupinu, formou krátkych videí. Cieľovou skupinou AJ Ty v IT sú primárne mladé dievčatá vo veku 14-18 rokov. Hľadáme dobrovoľníka (tím dobrovoľníkov), ktorý nám pomôže s prípravou konceptu a natočením série krátkych, obsahovo zaujímavých videí na tému Ženy v IT.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nezisková organizácia PLAMIENOK pomáha v niekoľkých oblastiach – stará sa o nevyliečiteľne choré deti a ponúka im možnosť prežiť život v domácom prostredí v kruhu svojich najbližších. Naši lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a psychológovia dochádzajú za deťmi priamo domov. V Poradenskom centre ponúkame psychologickú, sociálnu a psychoterapeutickú pomoc deťom a rodinám, ktoré prežívajú ťažké obdobie po strate svojho blízkeho, a to formou pravidelných individuálnych alebo skupinových stretnutí. Deti a rodiny, ktoré prichádzajú do centra, majú takisto možnosť zúčastniť sa víkendových stretnutí, ktoré vedie skúsený terapeut.

Dobrovoľnícka výzva: Radi by sme projektom zabezpečili fotodokumentáciu aktivít Poradenského centra. V Poradenskom centre ponúkame individuálne a skupinové stretnutia pre deti a rodiny, víkendové stretnutia rodín po strate blízkeho a letné terapeutické tábory pre deti. Fotodokumentáciu by sme ponúkli deťom a rodinám, ktoré centrum navštevujú s cieľom pomôcť im zachovať si terapeutické spomienky.

Popis ponuky
Prihlás sa
Misiou našej organizácie je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany v Petržalke. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Dobrovoľnícka výzva: PR a teda komunikácia našej vízie a nášho úsilia širšej verejnosť je veľmi dôležitá z hľadiska hľadania podpory pre našu činnosť, či už ide o potenciálnych dobrovoľníkov, alebo sponzorov. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol s grafickou úpravou komunikačných materiálov a prípravou podkladov na re-dizajn webstránky.

Popis ponuky
Prihlás sa
V Creative Industry Košice (CIKE) pomáhame ľuďom z kultúrneho a kreatívneho prostredia stať sa profesionálmi, otvárame im medzinárodné trhy a vzdelávame ich. Zúčastňujeme sa tvorby strategických kultúrnych dokumentov na štátnej a medzinárodnej úrovni, aby sme vytvorili ideálne podmienky pre rast a rozvoj kultúry a kreatívneho odvetvia na Slovensku. Našim cieľom je vychovávať, pomáhať a zvyšovať kreativitu v tvorivých ľuďoch. CIKE tím má spoločnú víziu vytvoriť z Košíc miesto, kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu prostrediu a inováciám vo všetkých oblastiach života.

Dobrovoľnícka výzva: Každý z našich projektov sa líši najmä obsahom. Čo ich spája je väčšinou ľudský kapitál a výnimoční, ambiciózni ľudia, cez ktorých príbehy komunikujeme naše projekty. Potrebujeme pomôcť s prípravou marketingovej stratégie a identifikovaním marketingových potrieb pre jednotlivé projekty CIKE.

Popis ponuky
Prihlás sa
Pomocou humoru podporuje ČERVENÝ NOS psychickú pohodu detí v nemocniciach a seniorov v geriatrických zariadeniach – a tým prispieva k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Prostredníctvom špeciálne vyškolených zdravotných klaunov prinášame chorým a trpiacim v nemocniciach smiech, radosť a tým im dodávame novú energiu do boja s chorobou. Cieľom nášho združenia je aj výskum v oblasti použitia umenia a zábavy v starostlivosti o chorých – a následne šírenie nových poznatkov smerom k zdravotníckemu personálu.

Dobrovoľnícka výzva: Chceli by sme vytvoriť pre našu organizáciu profesionálnejšiu a efektívnejšiu stratégiu komunikácie na verejnosť, vychádzajúcu z najnovších trendov v online marketingu s previazanosťou na mediálny a fundraisingový plán združenia.

Popis ponuky
Prihlás sa
Misiou organizácie Človek v ohrození je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocnú ruku podávame ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov. Vzdelávaním a osvetou sa aj u nás doma na Slovensku snažíme svojim dielom prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Víziou našej organizácie je byť aj naďalej kľúčovou, transparentnou a významnou organizáciou v oblastiach, kde pôsobíme a rozšíriť naše aktivity do nových krajín. Víziou oddelenia fundraisingu je zapojiť širokú verejnosť do našich aktivít prostredníctvom Klubu priateľov našej organizácie, aby sme spolu dokázali pomáhať stále viac.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s prípravou marketingovej kampane na rozšírenie darcovskej základne.

Popis ponuky
Prihlás sa
Demagog.SK je študentský projekt, ktorý v roku 2010 založili dvaja slovenskí študenti Masarykovej univerzity, voľne sa inšpirovali známym PolitiFact.com či FactCheck.org v snahe vytvoriť platformu pre overovanie výrokov politikov a tak prispievať k povedomiu verejnosti a zlepšovať jej kontrolu nad politikmi. Cieľom projektu je tiež overovaním presnosti výstupov politikov vytvoriť tlak, aby politici vo verejnom priestore používali presné údaje a fakty. V blízkej budúcnosti by sme chceli rozšíriť výsledky našich priebežných overovaní i celkového hodnotenia sľubov vlády medzi širšie publikum a tiež demonštrovať študentom stredných a vysokých škôl potrebu kritického myslenia a overovania faktov a zdrojov.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme človeka, ktorý nám pomôže lepšie využívať potenciál sociálnych sietí na propagáciu výstupov Demagog.sk cez online kampaň a nástroje.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v popoludňajších dobrovoľných kluboch v základných školách. Vhodne navrhnuté intervencie a individuálna asistencia pomáhajú jednotlivcom nadobudnúť kompetencie, ktoré im umožnia začleniť sa a žiť plnohodnotný život. Výsledkom našej práce sú desiatky stredoškolákov, vysokoškoláci, ktorí sú nielen príkladom pre ostatných z osady, ale postupne sa stávajú zamestnancami komunitných centier a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s vytvorením a implementáciou online aj offline kampane pre program online mentoring, ktorý sme spustili v októbri 2016. Hlavným cieľom kampane je osloviť široké spektrum verejnosti na Slovensku.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom občianskeho združenia Gemerské grúne je podpora regionálneho rozvoja s ohľadom na zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Podporuje ekonomické a technické inovácie, vzdelávania a iniciatívy za účelom trvalo udržateľného rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva ako i ľudského kapitálu v našich regiónoch.

Dobrovoľnícka výzva: Dobrovoľnícky projekt sa bude zameriavať na portál Farmička.sk, ktorým podporuje a propaguje: lokálne, tradičné, domáce a sezónne potraviny; malých farmárov a výrobcov potravín, záhradkárov, chovateľov a domácnosti; vzťah medzi výrobcom potravín a konzumentom; život v regiónoch. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s nastavením marketingovej stratégie, s konkrétnymi komunikačnými kampaňami.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nadácia Pomoc druhému je privátna nadácia, ktorej zakladateľ vníma koncept filantropie – nezištnú vzájomnú pomoc – ako základný kameň rozvoja spoločnosti a pozýva každého k spolupráci pri jeho rozširovaní. Nadácia Pomoc druhému ako inštitucionálny nástroj rozvoja filantropie je mimovládna nezisková organizácia so zameraním na pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám. Základným cieľom Nadácie Pomoc druhému je zmeniť život a postavenie každého dieťaťa s detskou mozgovou obrnou a jeho rodiny tak, aby DMO nebolo prekážkou v jeho rozvoji, aby malo dostupnú kvalitnú starostlivosť a aby súčasne jeho rodina nestratila svoje základné vitálne funkcie – zdravé vzťahy a možnosť uplatniť sa.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka marketéra, ktorý nám pomôže dať do povedomia verejnosti portál www.pomocdruhemu.sk ktorý funguje ako verejná zbierka pre rodiny, ktoré tu majú uverejnené svoje príbehy a taktiež portál www.dietasdmo.sk, kde sa nachádzajú všetky informácie o detskej mozgovej obrne, jej príznakoch, príčinách, včasnej diagnostike, pridružených diagnózach a možnostiach liečby.

Popis ponuky
Prihlás sa
Poslaním Outward Bound Slovensko je podporiť ľudí v objavovaní a rozvoji ich vlastného potenciálu a vytvoriť lepší svet pre nich samých a ostatných cez náročné zážitky v neštandardnom prostredí. Odhaliť potenciál mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a dobrodružstva v prírode. Dať mladým možnosť objaviť samých seba. Každý kurz Outward Bound Slovensko je originálom šitým na mieru. Do jeho prípravy a realizácie vkladáme dlhodobé skúsenosti, znalosť toho, čo organizácie potrebujú a vlastnú kreativitu.

Dobrovoľnícka výzva: Tento rok sme prešli rebrandingom, ktorý je jasne daný od OB International. Vytvorili sme nové logo, dizajn manuál, sociálne média Facebook, LinkedIn, Instagram a SME.blog. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže využiť potenciál značky Outward Bound a nastaviť dlhodobú marketingovú stratégiu.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom SAPIE je zastupovať záujmy globálnych a svetových inovatívnych firiem, zlepšovať vzdelávací proces a pripraviť ho na 21.storočie, rozvíjať slovenský startup ekosystém a pomôcť rýchlo rastúcim spoločnostiam dosiahnuť globálne trhy. SAPIE ako členská organizácie reprezentuje viac ako 40 spoločností pri príprave a pripomienkovaní legislatívy na národnej a európskej úrovni, vytvára národné a regionálne partnerstvá a podporuje rozvoj inovácií. Našou víziou je vytvoriť svetové Slovensko, kde budú vznikať inovatívne nápady, budú cítiť podporu a mať možnosti rastu a staneme sa tiež atraktívnou destináciou pre organizácie zo zahraničia.

Dobrovoľnícka výzva: Naším cieľom je efektívne komunikovať potreby a dôležitosť inovatívnej ekonomiky pre budúcnosť krajiny, rozvoj talentu, pozitívnych dopadov na HDP. Radi by sme spolu s dobrovoľníkom navrhli efektívnu formu komunikácie voči verejnosti, vrátane mediálnej stratégie a stratégie pre online komunikáciu.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom Slovenského skautingu (SLSK) je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny, a duchovný rozvoj aj ako jednotlivcov, tak aj ako zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev. Do roku 2020 by sme radi videli Slovenský skauting ako kvalitnú, atraktívnu mládežnícku organizáciu, pevne stojacu na skautských hodnotách a ideáloch, reagujúcu na potreby svojich členov.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s prípravou a implementáciou komunikačnej stratégie. Cieľom projektu je priblížiť činnosť skautov verejnosti a tým aj získanie nových vedúcich a prípadne členov.

Popis ponuky
Prihlás sa
Víziou organizácie ŠAK je škola ako miesto pre rast celej komunity. ŠAK prepája občanov, rodičov, žiakov, učiteľov a susedov prostredníctvom spolupráce, na pôde školy. Vidíme, že je potrebné zdieľať spoločné zdroje, príležitosti, znalosti a inšpirácie v prospech celej komunity. Tým sa škola môže stať centrom diania sídliska a dostať pomoc a podporu pre svoj všestranný rozvoj.

Dobrovoľnícka výzva: Potrebujeme lepšie komunikovať naše ciele rôznym cieľovým skupinám a škole samotnej. V období február-jún 2017 budeme rozbiehať nové kolo projektu, tzv. minišak. Budeme pracovať s novou školou v novom prostredí. V tejto súvislosti budeme potrebovať komunikovať našu stratégiu odznova pre nových rodičov, novú školu, nové susedstvo. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s vytvorením marketingového plánu pre projekt minišak.

Popis ponuky
Prihlás sa
Misiou a víziou organizácie Školstvo Inak je meniť vzdelávací systém na slovenských univerzitách. Pomocou projektu ONLINE KLUB priniesť prax do škôl – študenti rozbiehajú reálne projekty a učia sa na nich marketingový management.

Dobrovoľnícka výzva: Potrebujeme marketingového manažéra, čo nám pomôže s promo online klubu na 3 univerzitách, ako aj s PR na verejnosti smerom k ľudom. Najväčší problém máme dostatočne v predstihu promovať akciu a odovzdať message ku všetkým študentom, ktorých by to mohlo zaujímať.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom Transparency International Slovensko je boj za transparentnosť verejného sektora, otvorené súdy a prokuratúru, transparentné verejné obstarávanie, transparentné samosprávy, boj proti korupcii v zdravotníctve a právo na informácie pre verejnosť.

Dobrovoľnícka výzva: V TIS by sme potrebovali pomoc s optimalizáciou online reklamy (web, Facebook, Google AdWords), analytikou sociálnej komunikácie, s testovaním alternatívy a pomoc s rozbehnutím novej webstránky (optimalizovanie obsahu, foriem). Veľmi by nám pomohol odborník, ktorý by pracoval priamo s našimi dátami. Zároveň by sme radi vytvorili interný manuál, kde by sme toto know-how vedeli zdieľať v rámci celej organizácie.

Popis ponuky
Prihlás sa
 
Víziou organizácie Trojsten je prinášať radosť z poznania matematiky, fyziky a informatiky. Túto víziu sa snažíme napĺňať pomocou troch cieľov: 1. Vzdelávanie nadaných stredoškolákov a základoškolákov nad rámec študijných osnov, podpora ich odborného a osobnostného rastu, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. 2. Tvorba veľkej a pevnej komunity pre nadaných mladých matematikov, fyzikov a informatikou, v ktorej vedieť viac znamená byť uznávaný a nie zatracovaný. 3. Popularizácia prírodných vied medzi študentmi.

Dobrovoľnícka výzva: V Trojstene sa nám v nedávnej minulosti podarilo zastabilizovať kľúčové vnútorné procesy. Žiaľ narazili sme na limity, a aby sme vedeli ďalej rásť a zlepšovať kvalitu všetkých svojich programov a procesov, by sme potrebovali pomoc od našej alumni komunity – bývalých účastníkov a organizátorov. Chceli by sme preto vytvoriť virálnu marketingovú kampaň cielenú na našich bývalých účastníkov a vedúcich, tak aby sme ich motivovali vstúpiť do našej alumni komunity. Radi by sme pre nich organizovali rôzne akcie či využili potenciál skrytý na ďalšie zlepšenie všetkých našich aktivít.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom AJ Ty v IT je zvýšiť počet žien v IT oblasti na Slovensku. Počet dievčat študujúcich IT vysoké školy na Slovensku je dlhodobo veľmi nízky. Východiskový stav, kedy vznikol projekt AJ Ty v IT, zaznamenával 4% študentiek na FIIT STU a 6% študentiek na FRI Žilina a FEI TUKE. Dôvody, prečo dievčatá nechcú ísť študovať IT sú viaceré, vo všeobecnosti však prevláda stereotypné vnímanie IT sektora ako maskulínneho, v ktorom ženy nemajú čo robiť, obavy z matematiky a informatiky. Cieľom Aj Ty v IT je zmeniť toto nastavenie, prostredníctvom praktických workshopov a diskusií motivovať dievčatá k IT smeru štúdia a následne zamestnaniu v IT oblasti. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť min. 40 % žien pôsobiacich v IT oblasti na Slovensku.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme právnika, ktorý nám pomôže s prípravou právnych podkladov týkajúcich sa povinností realizátorov našich workshopov a samotných škôl.

Popis ponuky
Prihlás sa
Krízové centrum Brána do života bolo založené v roku 2001 ako jedno z prvých zariadení tohto druhu na Slovensku. Poskytuje azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia – ženám, matkám s deťmi. K azylovému ubytovaniu pre osamelé matky s deťmi a pre týrané ženy i s deťmi pribudol neskôr aj detský domov pre 6 detí. Našou cieľovou skupinou sú ženy – obete domáceho násilia, ktoré sú vystavené násiliu, a neprimeranému správaniu zo strany blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. Obracajú sa na nás o pomoc aj matky s deťmi, osamelé ženy a tehotné ženy, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii z dôvodu bytového problému. Súčasťou starostlivosti okrem ubytovania je psychologická starostlivosť a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka právnika, ktorý by poskytol základné právne poradenstvo a informácie klientkam pri ich konkrétnych súdnych sporoch alebo spisovaní návrhov na súd. Dobrovoľník by mal byť trpezlivý a ochotný vysvetliť danú problematiku ľudským“ jazykom.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nadácia Cvernovka vznikla primárne kvôli zachovaniu ľudského, kultúrneho a kreatívneho potenciálu, ktorý organicky vznikol v priestoroch bývalej cvernovej továrne, tzv. Cvernovke. Cvernovka sa za posledné roky stala výrazným kultúrnym bodom na mape Bratislavy, ktorá poskytovala zázemie viac ako 25 úspešným ateliérom. Cieľom nadácie je vytvoriť nové Kreatívne centrum, ktoré poskytne priestor pre realizáciu kreatívnym ateliérom a jednotlivcom, slúžiť bude aj širokej verejnosti. Tá bude využívať nielen športovú halu a služby gastro prevádzok v interiéri, ale najmä park s ihriskami a komunitnou záhradou.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka právnika, ktorý nám poskytne svoju expertízu v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva, či obchodného zmluvného práva.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom občianskeho združenia PDCS je poskytovať profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.

Dobrovoľnícka výzva: Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a verejného obstarávania.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v dobrovoľných popoludňajších kluboch v základných školách. Vhodne navrhnuté intervencie a individuálna asistencia pomáhajú jednotlivcom nadobudnúť kompetencie, ktoré im umožnia začleniť sa a žiť plnohodnotný život. Výsledkom našej práce sú desiatky stredoškolákov, vysokoškoláci, ktorí sú nielen príkladom pre ostatných z osady, ale postupne sa stávajú zamestnancami komunitných centier a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie.

Dobrovoľnícka výzva: ETP Slovensko od októbra 2016 rozširuje svoj osvedčený Mentorský program o online mentoring s názvom Schopné deti. Potrebovali by sme pomoc dobrovoľníka pri nastavení kritérií výberu online mentorov a priebežnom monitoringu spokojnosti počas mentoringovej spolupráce.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Vznikla vo februári 1991 a nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Jej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Dobrovoľnícka výzva: Dobrovoľnícky projekt by sa zameriaval na analýzu súčasného strategického plánu, jeho pozitívnych a negatívnych stránok, nedostatkov. Dobrovoľník by spolu s vedením nadácie mohol viesť celý proces plánovania, vrátane tímových stretnutí a prispieť tak k tvorbe strategického dokumentu, tak z hľadiska obsahu, ako aj procesu. Podľa možností dobrovoľníka by boli jeho úlohami aj analýza širších verejných potrieb, na ktoré by nadácia mohla obsahovo reagovať v rámci nastavovania strategického plánu.

Popis ponuky
Prihlás sa
Misiou našej organizácie je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany v Petržalke. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme trpezlivého dobrovoľníka/dobrovoľníčku pre personálne zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti z cieľovej skupiny prevažne vo veku od 10 do 13 rokov v komunitnom centre Kopčany.

Popis ponuky
Prihlás sa
Misiou našej organizácie je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany v Petržalke. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme trpezlivého dobrovoľníka/dobrovoľníčku pre doučovanie anglického jazyka pre deti v komunitnom centre Kopčany.

Popis ponuky
Prihlás sa

Prečo sa zapojiť?

Pomáhaj

POMÁHAJ TÝM, KTORÍ POMÁHAJÚ.

Prihlás sa ešte dnes.

Rozšír si obzory

SPOZNAJ NOVÚ OBLASŤ A ROZŠÍR SI OBZORY.

Vyber si z 34 príležitostí!

Stretni

STRETNI KOMUNITU INŠPIRATÍVNYCH ĽUDÍ.

Staň sa jedným z nás.

Popasuj sa s výzvami

POPASUJ SA S VÝZVAMI, ČO ŤA POSUNÚ ĎALEJ.

Nájdi si tú svoju!

Zvažujete zapojenie?

  • Máte skúsenosti v požadovanom odbore aspoň 3 roky
  • Máte čas 2-4 hodiny týždenne, počas trvania dobrovoľníckeho projektu (zvyčajne 3-8 mesiacov)
  • Chcete sa stať súčasťou komunity, ktorá podporuje pozitívne zmeny
  • Vyplňte prihlášku do 30.11.2016 a podeľte sa o svoje myšlienky aj Vy!

Dôležité dátumy

2. november

PRIHLÁS SA do novej vlny príležitostí!

Pripravili sme pre vás pestrú ponuku dobrovoľníckych príležitostí. Príhláste sa TU.

14. november

Príďte nás spoznať na infostretnutie

Chcete vedieť viac predtým ako sa prihlásite? Prihláste sa na naše info stretnutie TU.

30. november

Uzávierka prihlášok do jesennej vlny

Prebiehajú telefonáty alebo Skype hovory s vybratými kandidátmi.

január 2017

Začína aktívne zapojenie expertných dobrovoľníkov

Prebiehajú prvé stretnutia, dobrovoľníci začínajú pomáhať neziskovkám.

Neziskové organizácie zapojené v roku 2016: