ETP Slovensko – Marketingová kampaň

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v popoludňajších dobrovoľných kluboch v základných školách. Vhodne navrhnuté intervencie a individuálna asistencia pomáhajú jednotlivcom nadobudnúť kompetencie, ktoré im umožnia začleniť sa a žiť plnohodnotný život. Výsledkom našej práce sú desiatky stredoškolákov, vysokoškoláci, ktorí sú nielen príkladom pre ostatných z osady, ale postupne sa stávajú zamestnancami komunitných centier a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie. Zväčšujeme možnosti – zmenšujeme rozdiely, podporujeme miestny rozvoj prostredníctvom zvyšovania vzdelávacieho, sociálneho, kultúrneho a ekonomického potenciálu jednotlivcov a komunít s dôrazom na sociálne znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

Viac info na:                                      www.etp.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s vytvorením a implementáciou online aj offline kampane pre program online mentoring, ktorý sme spustili v októbri 2016. Hlavným cieľom kampane je osloviť široké spektrum verejnosti na Slovensku.

Popis zadania:

V rámci inovácie svojich programov pôsobenia na deti a mládež zo segregovaných rómskych komunít rozširuje ETP Slovensko od októbra 2016 svoj osvedčený Mentorský program o online mentoring s názvom Schopné deti. Cieľom je nájsť deťom, ktoré už preukázali svoje schopnosti pod vedením mentora v komunitnom centre, ďalšieho alebo prídavného mentora zo vzdialenejších lokalít, najmä z miest, kde sú sústredené kvalitné stredné a vysoké školy. Hlavnou ideou rozšíreného mentoringu je posmeliť deti z komunít, aby sa perspektívne nebáli odísť študovať aj do vzdialenejších miest a už dopredu si v nich našli kamarátov. Priateľský vzťah mentora a chránenca obidvoch obohatí, prispeje k porozumeniu medzi kultúrami majority a vylúčenej minority a tým k ich zblíženiu. Do nového programu by sme radi zapojili čo najviac detí, ktoré navštevujú komunitné centrá ETP v Rankovciach, Starej Ľubovni – Podsadku a Veľkej Ide. Online mentori, ktorých v tomto období hľadáme, sú dobrovoľníci – ľudia so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, alebo študujú na stredných a vysokých školách. Veková hranica nie je dôležitá. Okrem toho, že majú prajnú a priateľskú povahu, musia byť bez predsudkov a k svojim chránencom pristupovať s porozumením. Prostredníctvom Programu expertného dobrovoľníctva by sme chceli pomôcť s marketingom pre tento program, online kampaňou, kampaňou na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a podobne.

Lokalita:                                         Košice, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – december 2017 , priemerne 4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • analýza marketingových možností a nástrojov pre propagáciu programu online mentoring,
 • vytvorenie a implementácia online kampane, t.j. kampane na sociálnych sieťach, web stránke projektu Schopné deti – oslovenie potenciálnych mentorov pre rómske deti z osád,
 • vyhodnotenie online kampane.

Profil dobrovoľníka:

 • všeobecný skúsenosti s plánovaním a realizáciou online kampane na sociálnych sieťach a web stránkach,
 • skúsenosti s prácou s Facebookom, Youtube,
 • kreatívnosť, inovatívnosť, komunikatívnosť,
 • tímový hráč zameraný na cieľ.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • práca v našom tíme je rozmanitá, preto môžeme zaručiť, že expertný dobrovoľník sa určite nebude stíhať nudiť,
 • dobrovoľnícka skúsenosť v organizácii, ktorá dlhodobo pracuje s ľuďmi ohrozenými chudobou je prínosom pre osvojenie si základných vzorcov a správania sa ľudí zažívajúcich generačnú chudobu,
 • príležitosť kreatívne pracovať,
 • flexibilita v tvorbe – spojenie teórie s konkrétnou praxou, doplnenie vlastného odborného portfólia,
 • príležitosť navštíviť naše komunitné centrá a spoznať skupinu nadšencov – našich zamestnancov aj našich chránencov.
 • príležitosť pomôcť tvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých ľudí na Slovensku, vrátane tých, ktorí sú dlhodobo prehliadaní a odsúvaní na okraj spoločnosti.

Kontaktné osoby:
Peter Gomolák, (ETP Slovensko – garantka); gomolak@ke.etp.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa