Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Manažovanie propagácie výstavby školy a získavanie financií na projekt výstavby

Prihlásiť sa

Popis problému

Za tri roky pôsobenia ŠZŠ sv. Anny sa snažíme vo výchovno-vzdelávacom procese reflektovať individuálne potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením. Počet žiakov sa od školského roku 2016/2017 takmer strojnásobil, z 10 na 28 žiakov (15.9.2019). Podľa dostupných informácii v školskom roku 2019/2020 sme na území mesta a regiónu Stará Ľubovňa jedinou špeciálnou základnou školou. Dom sv. Anny môže poskytnúť na prenájom najviac tri miestnosti, ktoré toho času už využívame ako učebne. V dvoch z nich prebieha vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vyučovanie v dvojzmennej prevádzke dlhodobo neudržateľné a zaťažujúce pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Potreby organizácie

Je potrebné vybudovať adekvátne priestory, ktoré budú poskytovať dostatok priestoru na individuálnu a skupinovú prácu, taktiež na terapie so žiakmi a ich rodinami. Pre úspešné vybudovanie nových priestorov potrebujeme správne manažovať propagáciu výstavbu školy, priblížiť myšlienku zámeru zrozumiteľným spôsobom širokej verejnosti. Cielene osloviť potencionálnych darcov na získanie financií, ktoré pokryjú počiatočné výdaje pri tvorbe projektu výstavby školy. Dôležité ja pre nás aj poradenstvo pri tvorbe a predkladaní projektov k získaniu financií na pokrytie všetkých výdajov so stavbou školy.

Popis súčasného stavu

V súčasnosti ŠZŠ sv. Anny má v prenájme od ZSS – Domu sv. Anny 3 učebne, z ktorých v dvoch z nich prebieha vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. Vzhľadom na zdravotného znevýhodnenia žiakov školy je vyučovanie v dvojzmennej prevádzke dlhodobo neudržateľné a zaťažujúce pre žiakov školy.
Zámerom ŠZŠ sv. Anny je odkúpiť časti susediacich pozemkov s Domom sv. Anny. Na zakúpenom pozemku by sme chceli postaviť budovu školy. Predstava o budove školy (26m x 21m) pozostáva zo:
- suterénu, v ktorom by bola telocvičňa a rehabilitačná miestnosť (7,5m x 20m), technická miestnosť,
- prízemia s 5 učebňami a terapeutická miestnosť,
- prvého podlažia s 3 učebňami, 2 špeciálnymi učebňami (Snoezelen a bezpodnetová miestnosť) a zázemie pre zamestnancov školy.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Manažovanie projektu správnym spôsobom a realizácia celej výstavby budovy poskytne adekvátne priestory pre edukáciu žiakov. Súčasťou nových priestorov bude aj materiálno-technické vybavenie zodpovedajúce špeciálnym potrebám žiakov a špeciálne učebne, ktoré budú slúžiť na získavanie čo najväčšej miery samostatnosti žiakov a umožnia ich integráciu do spoločnosti. Pridanou hodnotou budú aj terapeutické miestnosti, ktoré sa okrem iného budú využívať na podporné terapie, workshopy a odborné vzdelávanie pre rodičov, osobných asistentov a pedagogických zamastencov, ktoré umožní nová budova.

Finálny výstup projektu

- Strategia propagacii vystavby skoly;
- Plan fundraisingu s navrhom stakeholderov, ktori by mohli byt osloveni pre financnu podporu vystavby skoly;
- Napisany projekt k získaniu financií na pokrytie všetkých výdajov suvisiacich so stavbou školy.

Očakávania od dobrovoľníka

Navrhnutie stratégie a správneho načasovania predstavenia projektu výstavby školy. Pomoc s manažovaním danej propagácie, tak aby sme si naklonili verejnosť a získali financie na prípravu a spracovanie projektu. Nasmerovanie na tie správne výzvy, z ktorých by sme získali financie na výstavbu školy. Pomoc pri podaní projektu na danú výzvu.

Niečo zaujímavé o nás

Sme zapálený, aktívny a kvalifikovaný pedagogický i nepedagogický personál, ktorý má profesionálny a odborný prístup k žiakom. Pri edukáciu prihliadame na individuálne potreby žiakov a rozvíjame ich v kontexte praktickej prípravy do bežného života. Aktívne zapájame žiakov do rôznych celoštátnych súťaží, aktivít a projektov. Navštevujeme s nimi pamiatky, kultúrne a štátne inštitúcie v regióne. Venujeme sa aj duchovnej formácii a odovzdávaniu právd viery zamestnancom, žiakom a rodičom. Jednou z našich priorít je úzka spolupráca s rodinou a poskytovanie odborného poradenstva rodičom a osobným asistentov žiakov školy. Pridanou hodnotou partnerstvo s Domom sv. Anny, čím vzniká multidisciplinárny tím, ktorý sa podieľa na podpore a rozvíjaní žiakov.

Expertíza

  • Marketing, komunikácia a event manažment
  • Inovácie a stratégie

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Tvorba marketingovej stratégie
  • Tvorba fundraisingovej kampane

Špecializácia z Inovácie a stratégie

  • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti
  • Príprava plánu realizácie projektu, príprava štúdie uskutočniteľnosti