Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Komunikačná a marketingová stratégia Hlas Mesta, o. z.

Prihlásiť sa

Popis problému

Nakoľko je naša organizácia Hlas Mesta o. z. len vo svojich začiatkoch a vedú ju mladí šikovní, no neskúsení študenti – uvedomujeme si určité nedostatky, ktoré v tomto štádiu máme. Jedným z nich je aj marketingovo-komunikačná sféra. Chýbajúce marketingové a komunikačné stratégie môžu do budúcna predstavovať hrozbu pre fungovanie našej webovej stránku, účtov na sociálnych sieťach aj pre celkový chod organizácie. Problémy vidíme v:
1. krízovej komunikácii – nepripravenosti na krízové situácie – protispoločenské živly, trollov, antisystém
2. komunikácii na stránke – prehľadnosť, zrozumiteľnosť, predstavenie novým návštevníkom
3. komunikácii na sociálnych sieťach – obsah, určenie cieľovej skupiny, cielená reklama
4. rozložení zodpovednosti v o. z. – vytvorenie viacčlenného tímu, ktorý by sa v organizácii venoval primárne marketingu a komunikácii

Potreby organizácie

Potrebujeme pomoc pri vypracovaní „manuálu“ krízovej komunikácie, ktorý budeme využívať v boji proti trollom, antisystému a pod. Chceme byť pri riešení takýchto problémov jednotní a mať dopredu pripravené reakcie k rôznym nepríjemným scenárom prípadne prijať opatrenia ako im predísť.
Pracujeme aj na spustení našej webovej stránky. Chceli by sme ju prepracovať po obsahovej aj grafickej stránke, aby bola pre návštevníka prehľadná, pútavá a informácie na nej zrozumiteľné. Potrebujeme poradiť, čo na stránke takéhoto typu nesmie chýbať a naopak čo nie je potrebné pre jej efektívny chod, ako vieme stránku navonok lepšie prezentovať a ako ju zatraktívniť novým návštevníkom.
Čo sa týka sociálnych sietí, myslíme dopredu a chceme vypracovať nielen krátkodobý content plán ale aj dlhodobú stratégiu, ktorá bude odzrkadľovať víziu a úsilia o. z.
Cítime potrebu vytvorenia tímu, ktorý by sa v o. z. venoval primárne marketingu a komunikácii. Nie je nám však jasné koľko času je potrebné venovať tejto oblasti a koľko ľudí by malo v takomto tíme byť, aby sme efektívne využili všetky komunikačné kanály, ktoré máme k dispozícii.

Popis súčasného stavu

V súčasnosti sa väčšina našich online aj offline aktivít rozbieha. Finishujeme vývoj webovej stránky. pred jej spustením je však potrebné vypracovať krízový komunikačný manuál, prehodnotiť a doplniť funkcie na stránke. Sme aktívni na sociálnych sieťach (Instagram aj Facebook), príspevky však nie sú pravidelné a na seba nadväzujúce. Chýba nám stratégia ako pravidelne prinášať zaujímavý obsah a osloviť nových sledovateľov. Väčšina zodpovednosti navyše leží na ramenách predsedu o. z, ktorý tvorí obsah aj grafiku príspevkov a rieši nastavenie stránky. Na jedného človeka je to nepochybne veľa a práve preto by sme potrebovali dobrovoľníka, ktorý by nám práve v tejto oblasti vedel pomôcť a predať nám jeho skúsenosti. Zvyšná personálna časť o. z. pracuje momentálne online na dohodnutých projektoch, no priveľká zodpovednosť je stále na našom predsedovi.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Stanovenie si presných cieľov a komunikačných a marketingových stratégií nám pomôže vytvoriť priestor pre plnohodnotnú diskusiu užívateľov stránky, budeme dostatočne pripravení na krízové situácie; prípadne im budeme vedieť úplne predísť. Budeme schopní prinášať kvalitnejší a atraktívnejší obsah pre sledovateľov na sociálnych sieťach a vďaka vytvoreniu marketingového tímu sa zefektívni celkové fungovanie organizácie.
Navyše, pomôže nám rozhodne aj v oblasti grafickej, pretože dobrovoľník, ktorý by sa v marketingovo-komunikačnej sfére vyznal by bol pre nás na nezaplatenie. Nielen naša stránka, ale aj naše sociálne siete by sa stali pre ľudí atraktívnymi a taktiež by boli na vysokej úrovni. Tiež by vedeli osloviť širšie spektrum ľudí a predali naše myšlienky širším skupinám obyvateľov.

Finálny výstup projektu

Výstupom projektu bude zavedenie vyššie spomenutých stratégií do činností o. z. Chceli by sme dotiahnuť všetky technické záležitosti, pripraviť reakcie na problémy, ktoré môžu v rámci komunikácie na stránke nastať, aby sme v budúcnosti neboli zaskočení a mohli sa plne venovať našim činnostiam, využívali sociálne média na odkomunikovanie dôležitých informácií a zviditeľnenie našich podujatí.
V neposlednom rade by malo byť výstupom projektu aj vytvorenie dobrej stratégie na úspešné pokračovanie o. z. rovnako ako aj „dotiahnutie“ webovej stránky do jej finálnej verzie tak, aby bola prístupná pre všetkých ľudí.
Chceme mať do konca dotiahnuté všetky aspekty, ktoré sme si vyššie vytýčili a taktiež by sme radi riešili možné problémy, ktoré na stránke vzniknú. Suma sumárum, výstupom z projektu bude fungujúci systém na webstránke rovnako ako aj na sociálnych sieťach.

Očakávania od dobrovoľníka

Od dobrovoľníka očakávame, že nám pomôže s vytvorením stratégií súvisiacich s krízovou komunikáciou na stránke a využívaním sociálnych sietí. Boli by sme radi, ak by prevzal úlohu mentora nášho marketingového tímu, ktorému by odovzdal svoje vedomosti a skúsenosti prípadne dal do pozornosti možnosti osobného rozvoja v tejto oblasti. Veríme, že nám svoje vedomosti predá tak, aby sme sa od neho aj my niečo nové naučili a posunulo nás to ďalej.
V neposlednom rade nám veľmi záleží aj na flexibilite, najmä schopnosť spolupracovať s nami „na diaľku“, online, bez nutnosti osobného stretnutia (ktoré by však poprípade bolo taktiež vítané!).

Niečo zaujímavé o nás

Sme mladí študenti, ktorí sa snažia zvýšiť občiansku participáciu vo svojom meste, snažíme sa vytvoriť priestor pre zmysluplnú komunikáciu medzi občanmi a zastupiteľstvom, V rámci offline aktivít budovať komunitu ľudí, ktorým záleží na meste, v ktorom žijú. Máme víziu, motiváciu aj odhodlanie meniť veci k lepšiemu. Vieme čo chceme robiť, potrebujeme len trochu pomoci na ceste k želanému výsledku.

Expertíza

  • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Riadenie marketingového oddelenia alebo tímu
  • Tvorba marketingovej stratégie
  • Grafický dizajn
  • Marketingové texty
  • Ideamaking
  • Marketing na sociálnych sieťach
  • Online marketing
  • Mediálna komunikácia a PR