Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť za uvedenými účelmi získavané našimi poverenými zmluvnými partnermi alebo odovzdané našim povereným zmluvným partnerom (sprostredkovateľom), ktorými sú napr. poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácii, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov našimi poverenými zmluvnými partnermi môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov to tretích krajín avšak iba v prípade, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré sektory v danej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany, teda za podmienky existencie rozhodnutia o primeranosti.

Vaše osobné údaje búdu sprístupňované tretím stranám – neziskovým organizáciám, ktoré hľadajú dobrovoľníka s Vašou expertízou a tiež Vášmu zamestnávateľovi za účelom vyhodnotenia Vašej účasti v Programe Expertného Dobrovoľníctva.

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme na základe Vášho súhlasu. Napriek tomu, že je poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely celkom dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vás nemôžeme zaradiť do programu expertného dobrovoľníctva.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti/oznámenia zaslaného e-mailom na adresu: info@leaf.sk. Taktiež máte právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) namietať spracúvanie osobných údajov a (iv) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť kontaktovaním LEAF na adrese: info@leaf.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním. Z dôvodu plnenia povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov budeme primeranú dobu po odvolaní Vášho súhlasu spracúvať údaje o tom, že ste súhlas udelili alebo odvolali, a to za účelom preukázania, na akom základe spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade odvolania tvojho súhlasu s odberom newsletterov a kontaktovania s ponukami príležitostí budeme aj naďalej spracúvať Vašu e-mailovú adresu za účelom vylúčenia toho, aby sme Vás opätovne kontaktovali za účelom ponúkania našich aktivít. V rámci odvolania tvojho súhlasu nás však môžete informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje na tieto evidenčné účely spracúvali.

Čo by ste ďalej mali vedieť o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „GDPR“). Zaistíme, že po celú dobu spracúvania a uchovávania budú Vaše osobné údaje zabezpečené proti strate alebo neoprávneným zásahom a nebudú sprístupnené neoprávneným osobám.

Týmto si Vás dovoľujme upozorniť, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov, ku ktorému je možné podať sťažnosť je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 (www.dataprotection.gov.sk).