Trojsten – Marketingová kampaň

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Víziou organizácie Trojsten je prinášať radosť z poznania matematiky, fyziky a informatiky. Túto víziu sa snažíme napĺňať pomocou troch cieľov: 1. Vzdelávanie nadaných stredoškolákov a základoškolákov nad rámec študijných osnov, podpora ich odborného a osobnostného rastu, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. 2. Tvorba veľkej a pevnej komunity pre nadaných mladých matematikov, fyzikov a informatikou, v ktorej vedieť viac znamená byť uznávaný a nie zatracovaný. 3. Popularizácia prírodných vied medzi študentmi.

Viac info na:                                      www.trojsten.sk

Dobrovoľnícka výzva:                      Kreatívne vymyslená virálna kampaň.

Popis zadania:

V Trojstene sa nám v nedávnej minulosti podarilo zastabilizovať kľúčové vnútorné procesy. Žiaľ narazili sme na limity, a aby sme vedeli ďalej rásť a zlepšovať kvalitu všetkých svojich programov a procesov, by sme potrebovali pomoc od našej alumni komunity – bývalých účastníkov a organizátorov.

V nich sa skrýva množstvo know-how a ďalšieho skrytého potenciálu na zlepšenie (nielen) našich aktivít, prameniaci zo spoločných hodnôt, ktoré zdieľajú, a ochoty angažovať sa (dnes už napríklad aj vo veciach verejných). Trojsten celú svoju existenciu stojí na reciprocite, kedy bývalí účastníci splácajú „svoj spoločenský dlh“, tým, že sa z nich stávajú organizátori. Keďže však ale typický organizátor nestrávi v Trojstene viac ako päť rokov, množstvo know-how, a tým aj potenciál Trojstenu, sa zbytočne stráca.

Bývalí účastníci predstavujú väčší oriešok, pretože z povahy sociálnych väzieb na nich na rozdiel od organizátorov nemáme dnes už žiadny kontakt. Títo bývalí účastníci sa veľmi dobre poznajú medzi svojimi rovesníkmi, ale majú veľmi málo väzieb s účastníkmi a organizátormi, ktorí boli o generáciu mladší alebo starší. Dnes, po mnoho generácií neskôr, už nepoznáme nič len ich mená.

Chceli by sme preto vytvoriť virálnu marketingovú kampaň cielenú na našich bývalých účastníkov a vedúcich, tak aby sme ich motivovali vstúpiť do našej alumni komunity. Radi by sme pre nich organizovali rôzne akcie či využili potenciál skrytý na ďalšie zlepšenie všetkých našich aktivít. Okrem toho, by finančné dary od ~ 5000 bývalých riešiteľov korešpondenčných seminárov mohli byť ďalším stabilným zdrojom príjmov, vďaka ktorému by sme vedeli ďalej rozširovať naše aktivity do zahraničia.

Lokalita:                                          Bratislava, spolupráca možná aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – júl 2017, priemerne 2-3 hodín týždenne

Očakávané výstupy:

 • finálny výstupom by malo byť video, prípadne aj širšia virálna marketingová kampaň s premyslenou kreatívnou stratégiou a jasnou výzvou k akcii – zapojenia sa do alumni komunity Trojstenu,
 • typický Trojsteňák, teda aj bývalí vedúci a organizátor, je tvor veľmi náročný a tradičné marketingové postupy či reklama na neho veľmi nezaberajú, finálny výstup by mal dokázať preklenúť túto bariéru na základe dialógov s aktuálnymi organizátormi – spoznania cieľovej skupiny tak, aby čo najviac minimalizoval možné negatívne reakcie,
 • v ideálnom prípade bude mať finálny výstup schopnosť šíriť sa medzi bývalými účastníkmi, dokázať preklenúť obmedzenia prameniace zo štruktúry sociálnych väzieb medzi bývalými účastníkmi a organizátormi a motivovať ich, aby sa stali členom alumni komunity Trojstenu,
 • video resp. kampaň by mala vhodným spôsobom odprezentovať výhody plynúce z členstva v alumni komunite, medzi ktoré patrí hlavne členstvo v bohatej komunite ľudí s veľmi podobne nastavenými životnými hodnotami a s tým súvisiaci obrovský potenciál zmeniť súčasné aktivity Trojstenu a aj celú spoločnosť k lepšiemu,
 • video resp. kampaň by mala taktiež citlivým spôsobom odprezentovať úspechy Trojstenu, úspechy bývalých a súčasných vedúcich a účastníkov a taktiež jedinečnú atmosféru Trojstenu, spolu s hlavnými výhodami členstva v alumni komunite.

Profil dobrovoľníka:

 • expertný dobrovoľník by mal byť vysoko kreatívny jedinec s otvoreným prístupom myslieť out-of-the box,
 • schopnosť vymedziť sa z tradičných marketingových a PR princípov, ktoré pravdepodobne nebudú na túto cieľovú skupinu vôbec fungovať,
 • schopnosť preklenúť možné negatívne reakcie pri dialógu a spätnej väzbe od súčasných organizátorov pri zisťovaní, ktoré princípy kampane by mohli fungovať, a ktoré nie,
 • schopnosť empatie k publiku,
 • skúsenosti s tvorbou podobne náročnej marketingovej kampane resp. virálneho videa pre veľmi náročnú cieľovú skupinu.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • pripraviť virálnu kampaň pre také náročné publikum ako sme my je naozaj tvrdý oriešok, expertný dobrovoľník má možnosť výrazne rozvinúť svoje hard-skills zručnosti a otestovať svoju kreativitu a schopnosť myslieť out-of-the box,
 • expertný dobrovoľník má možnosť preniknúť do približne 100 člennej komunity dobrovoľníkov, z ktorých mnohí ročne obetujú aktivitám Trojstenu viac ako tisíc hodín dobrovoľníckej práce,
 • možnosť spoznať množstvo bývalých inšpiratívnych organizátorov a účastníkov.
 • v prípade úspešnosti kampane, veríme, že bude mať alumni komunita Trojstenu obrovský pozitívny dosah na ďalšie smerovanie Trojstenu a predpokladáme, že z prepojenia tých správnych ľudí so spoločnými hodnotami môžu vzniknúť aj ďalšie zaujímavé iniciatívy či zmena v celej spoločnosti.
 • Príležitosť vidieť, aký skutočný dosah majú naše aktivity na život našich účastníkov, ukázať niekoľko výnimočných životných zmien, ktoré by sa pravdepodobne nestali, ak by nestretli Trojsten.

Kontaktné osoby:
Matej Badin, (Trojsten – garant); matej.badin@trojsten.sk

Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa