Nadáciu Pomoc druhému – Marketingová stratégia

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Nadácia Pomoc druhému je privátna nadácia, ktorej zakladateľ vníma koncept filantropie – nezištnú vzájomnú pomoc – ako základný kameň rozvoja spoločnosti a pozýva každého k spolupráci pri jeho rozširovaní. Nadácia Pomoc druhému ako inštitucionálny nástroj rozvoja filantropie je mimovládna nezisková organizácia so zameraním na pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám. Základným cieľom Nadácie Pomoc druhému je zmeniť život a postavenie každého dieťaťa s detskou mozgovou obrnou a jeho rodiny tak, aby DMO nebolo prekážkou v jeho rozvoji, aby malo dostupnú kvalitnú starostlivosť a aby súčasne jeho rodina nestratila svoje základné vitálne funkcie – zdravé vzťahy a možnosť uplatniť sa.

Viac info na:                                      www.pomocdruhemu.sk

Dobrovoľnícka výzva:                      Zviditeľniť Nadáciu Pomoc druhému a Centrum Natália.

Popis zadania:

Dať do povedomia verejnosti portál www.pomocdruhemu.sk  ktorý funguje ako verejná zbierka pre rodiny, ktoré tu majú uverejnené svoje príbehy a taktiež portál www.dietasdmo.sk, kde sa nachádzajú všetky informácie o detskej mozgovej obrne, jej príznakoch, príčinách, včasnej diagnostike, pridružených diagnózach a možnostiach liečby. Chceme, aby rodičia detí s touto diagnózou vedeli aké majú možnosti čo sa týka pomoci od štátu, možnosti rehabilitácie, prehľad rehabilitačných centier a iné možnosti liečenia. Taktiež možnosti financovania rehabilitačných pobytov cez transparentnú zbierku Nadácie Pomoc druhému a upriamiť pozornosť na súkromné rehabilitačné centrum Natália, ktoré sa venuje špeciálnym formám cvičenia v dvoj a troj týždňových pobytoch

Lokalita:                                         Hlohovec, spolupráca možná aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – december 2017, približne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

  • rozšírenie povedomia širšej verejnosti o problematike detskej mozgovej obrny,
  • uľahčenie prístupu k dôležitým informáciám dotknutým skupinám a možnosť maximálneho počtu relevantných informácií o DMO na jednom mieste,
  • v súvislosti s rehabilitačným centrom informovať verejnosť a taktiež odborníkov v oblasti medicíny so sieťou rehabilitačných centier v rámci celého Slovenska.

Profil dobrovoľníka:

  • empatický a tolerantný človek s chuťou pomáhať,
  • skúsenosti a orientácia vo svete marketingu a externej komunikácie,
  • ochota nahliadnuť do života zdravotne ťažko postihnutých detí a prispôsobiť svoje vedomosti tejto sfére,
  • oceníme priateľského a šikovného človeka, ktorý sa nebojí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • Práca v neziskovej organizácii nie je bežným zamestnaním. Pracujú v nich ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud iných, znevýhodnených ľudí. Snažia sa pomôcť po všetkých stránkach, či už finančne, materiálne, alebo poradenstvom. Empatia a pomocná ruka je v týchto situáciách nevyhnutná a stále sa nájde veľa ochotných a vnímavých ľudí, ktorí pri bežnom živote myslia aj na tých, ktorí nemajú to šťastie byť zdraví.
  • Ak sa dobrovoľník doteraz nestretol s takouto spoluprácou, určite získa nové skúsenosti v problematike handicapovaných občanov. Zistí že priority týchto ľudí sa veľmi líšia od ľudí, ktorí neriešia každodenne svoj zdravotný stav, alebo stav svojho dieťaťa.

Kontaktné osoby:
Ing. Dominika Baranovičová (Nadácia pomoc druhému – garantka); dominika.baranovicova@pomocdruhemu.sk
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa