ETP Slovensko – Výber online mentorov

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v dobrovoľných popoludňajších kluboch v základných školách. Vhodne navrhnuté intervencie a individuálna asistencia pomáhajú jednotlivcom nadobudnúť kompetencie, ktoré im umožnia začleniť sa a žiť plnohodnotný život. Výsledkom našej práce sú desiatky stredoškolákov, vysokoškoláci, ktorí sú nielen príkladom pre ostatných z osady, ale postupne sa stávajú zamestnancami komunitných centier a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie. Zväčšujeme možnosti – zmenšujeme rozdiely, podporujeme miestny rozvoj prostredníctvom zvyšovania vzdelávacieho, sociálneho, kultúrneho a ekonomického potenciálu jednotlivcov a komunít s dôrazom na sociálne znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

Viac info na:                                      www.etp.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Pomoc dobrovoľníka pri nastavení kritérií výberu online mentorov a priebežnom monitoringu spokojnosti počas mentoringovej spolupráce.

Popis zadania:

ETP Slovensko od októbra 2016 rozširuje svoj osvedčený Mentorský program o online mentoring s názvom Schopné deti. Každý z nás musí čeliť stereotypom. My v ETP Slovensko veríme, že stereotypy sa najlepšie búrajú aktívnou participáciou. Preto sme vymysleli projekt online mentoringu (OLM). Jeho cieľom je vytvoriť rómskym deťom z osád lepšiu budúcnosť a dať im šancu splniť si svoje sny. K splneniu sna často netreba veľa. Stačí trocha záujmu, kúsok snahy. Prostredníctvom mentoringu, online mentoringu, projektového a zážitkového učenia inšpirovať študentov zo sociálne vylúčených komunít učiť sa, aby si rozšírili svoj obzor, víziu svojej budúcnosti a mali pozitívny vplyv na komunitu. Hlavnou ideou rozšíreného mentoringu je posmeliť deti z komunít, aby sa perspektívne nebáli odísť študovať aj do vzdialenejších miest a už dopredu si v nich našli kamarátov. Priateľský vzťah „online“ mentora a chránenca obidvoch obohatí, prispeje k porozumeniu medzi kultúrami majority a vylúčenej minority a tým k ich zblíženiu. Prostredníctvom Programu expertného dobrovoľníctva hľadáme človeka, ktorý svojou skúsenosťou, odbornosťou nám pomôže pri vhodnom výbere online mentorov pre naše mentorované a schopné deti. Uvedomujeme si dôležitosť tohto kroku a hlavne chceme eliminovať riziko zapojenia problematických či nevhodných záujemcov o mentorstvo v rámci programu, aby sa v plnej miere naplnil cieľ, ktorý sme si stanovili.

Lokalita:                                          Košice, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – december 2017 , priemerne 4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • jasne zadefinovane kritériá pre proces výberu online mentorov,
 • pomoc pri výbere vhodných online mentorov na základe kritérií pre rómske deti z osád,
 • identifikovanie a odstránenie potenciálnych rizík pre OLM,
 • pomoc pri vytvorení silných vzťahov, priateľstiev – online mentor a chránenec, ale aj v trojici súčasný (lokálny) mentor, online (na diaľku) mentor a chránenec,
 • pomoc pri organizovaní stretnutí online mentorov s chránencami (a) v lokalitách, kde chránenci žijú, (b) v rámci víkendových alebo letných táborov a napĺňaní týchto táborov zmysluplným obsahom, ktorý pomôže profesionálne nasmerovať chránencov do budúcnosti,
 • pomoc s nastavením procesov monitorovania priebehu a spokojnosti počas mentoringovej spolupráce medzi online mentorom a chránencom.

Profil dobrovoľníka:

 • komunikatívnosť, flexibilita, empatia,
 • tvorivosť, nápaditosť,
 • akčnosť, vnímavosť,
 • pozitívny prístup k cieľovej skupine,
 • schopnosť počúvať a vnímať potreby druhých,
 • analytické schopnosti – zatriediť výpovede, pomenovať hlavné zistenia,
 • otvorená komunikácia a schopnosť spolupracovať,
 • skúsenosť s organizovaním a realizáciou výberových konaní,
 • základy mentoringu a koučingu sú vítané.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • príležitosť využiť svoje zručnosti, tvorivosť a nápady pre dobrú vec,
 • iný pohľad na komunitu, klientov, s ktorými naša organizácia pracuje,
 • práca v našom tíme je rozmanitá, preto môžeme zaručiť, že expertný dobrovoľník sa určite nebude nudiť,
 • prínos pre osvojenie si základných vzorcov a správania sa ľudí zažívajúcich generačnú chudobu,
 • mnohé krásne zážitky a osobné skúsenosti s našimi deťmi, ktoré predovšetkým potrebujú, aby im niekto venoval čas,
 • príležitosť pomôcť tvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých ľudí na Slovensku, vrátane tých, ktorí sú dlhodobo prehliadaní a odsunutí na okraj spoločnosti.

Kontaktné osoby:
Peter Gomolák, (ETP Slovensko – garant); gomolak@ke.etp.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa