Depaul Slovensko – Zvýšenie efektivity a funkčnosti používaných databázových systémov 

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Veríme v úžasnú hodnotu a dôstojnosť každého človeka a jeho potrebu mať miesto, ktoré nazýva svojím domovom. Naším zameraním je pomoc tým najviac ohrozeným jednotlivcom a skupinám ľudí na ulici. Snažíme sa najskôr naplniť najzákladnejšie životné potreby (nocľah, strava ,hygiena, šatstvo) a keď sú tieto potreby naplnené, potom spoločne s klientom hľadáme trvalé riešenie jeho životnej situácie.

Prevádzkujeme nízkoprahové zariadenia, teda naše služby nie sú spojené so žiadnymi ďalšími podmienkami. Prijímame aj ľudí pod vplyvom alkoholu, omamných látok, chorých, v zlom psychickom, alebo fyzickom stave, bez dokladov, alebo finančných prostriedkov ap. Práve títo ľudia sú bez vonkajšej pomoci najviac ohrození v prípade nepriaznivého počasia.

Neďaleko letiska prevádzkujeme najväčšiu nízkoprahovú nocľaháreň v celej strednej Európe. Tá veľkosť nie je úspechom, alebo niečím výnimočným, nakoľko podstupujeme veľké riziko. Spolu s vyhradeným miestom ukazuje na jednu vlastnosť dnešnej spoločnosti – vytesniť nepríjemný problém čo najďalej mimo pohľadu. Prevádzkujeme tiež dva útulky pre chorých na ulici s celodennou starostlivosťou a ambulantnú ošetrovňu pre klientov, ktorí nechcú prijímať pomoc žiadnych existujúcich zariadení. Našich cca 40 zamestnancov v spolupráci s dobrovoľníkmi denne pomôže viac ako 220 klientom.

Viac info na:                                      www.depaulslovensko.org  

Dobrovoľnícka výzva:                      Zvýšenie efektivity a funkčnosti používaných                                                                                               databázových systémov.

Popis zadania:

Pri poskytovaní sociálneho poradenstva využívame databázový systém vytvorený v MS Access, ktorý obsahuje záznamy jednotlivých činností pri poskytovaní sociálneho poradenstva, základné údaje o klientovi a databázu klientov Útulku sv. Vincenta de Paul. Okrem toho sa každému klientovi vytvorí sociálna anamnéza, ktorá je v podstate analýzou jeho aktuálneho stavu. Táto sa vytvára manuálne do osobitného súboru. Neprepojenosť spomenutých dvoch systémov znižuje efektivitu práce, a núti sociálnych pracovníkov viac času venovať administratíve a vyhľadávaniu údajov, než samotnému sociálnemu poradenstvu. Na registráciu klientov Nocľahárne používame samostatný systém robený na zákazku napísaný v JAVA FX, MySQL a Mybatis. Tento nie je prepojený s databázovým systémom sociálnych pracovníkov, čo opäť znižuje efektivitu a jednoduchosť práce.

Lokalita:                                              Bratislava

Časový rámec:                                      január – apríl 2017, približne 3 hod týždenne

Očakávané výstupy:

Jednotný systém, ktorý zahrnie:

  • registráciu klientov v Nocľahárni aspoň v aktuálnej funkčnosti a obsiahlosti,
  • jednotnú databázu klientov, ktorá bude zahŕňať aj údaje z Nocľahárne (napr. počet nocľahov, minulé porušenia ubytovacieho poriadku a pod.), aj údaje z databázy sociálnych pracovníkov, aj sociálnu anamnézu s možnosťou aktualizácie a ukladaniu histórie zmien.

Profil dobrovoľníka:

  • človek so vzdelaním (nie nutne z vysokej školy, samozrejme) a praxou v oblasti databáz, obsahujúcich väčšie množstvo dát, zručný v používaní databázového programu MS Access,
  • schopnosť spolupracovať s koncovým užívateľom na zadefinovaní reálnych potrieb a schopnosť tieto potreby následne implementovať do konečného produktu,
  • nie nutnosťou, ale výhodou je určité sociálne povedomie, keďže sme organizácia zameraná na ľudí v ťažkej životnej situácii.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • možnosť spoznať prostredie, výzvy a zápasy organizácie, ktorá pomáha ľuďom bez domova,
  • možnosť zúčastniť sa na riešení zaujímavej výzvy – prepojenie technického problému (tvorba/prerobenie databáz) so sociálnym rozmerom práce pri individuálnom rozvoji klienta (zabezpečenie bezpečnosti, motivácie klientov, podpora iniciatívy a zodpovednosti),
  • porozumenie problému bezdomovectva a kontakt s ľuďmi v núdzi, resp. v extrémnej chudobe dáva človeku úplne nový a realistickejší pohľad na vlastný život, na vlastné hodnoty a vlastné (s)potreby.

Kontaktné osoby:
Jano Hulman, (Depaul Slovensko- garant); jan.hulman@depaulslovensko.org
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa