Brána do života – Právnik

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Krízové centrum Brána do života bolo založené v roku 2001 ako jedno z prvých zariadení tohto druhu na Slovensku. Poskytuje azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia – ženám, matkám s deťmi. K azylovému ubytovaniu pre osamelé matky s deťmi a pre týrané ženy i s deťmi pribudol neskôr aj detský domov pre 6 detí. Našou cieľovou skupinou sú ženy – obete domáceho násilia, ktoré sú vystavené násiliu, a neprimeranému správaniu zo strany blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. Obracajú sa na nás o pomoc aj matky s deťmi, osamelé ženy a tehotné ženy, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii z dôvodu bytového problému. Súčasťou starostlivosti okrem ubytovania je psychologická starostlivosť a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Viac info na:                              www.branadozivota.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Poskytnutie právneho poradenstva našim klientkam v krízovom centre.

Popis zadania:

Hľadáme dobrovoľníka právnika, ktorý by poskytol základné právne poradenstvo a informácie klientkam pri ich konkrétnych súdnych sporoch alebo spisovaní návrhov na súd. Dobrovoľník by mal byť trpezlivý a ochotný vysvetliť danú problematiku ,,ľudským“ jazykom. Naša organizácia poskytuje základné sociálno – právne poradenstvo (sociálne pracovníčky) avšak si myslíme, že odborník z oblasti práva by vedel byť ešte viac nápomocný.

Lokalita:                                         Bratislava, pravidelné stretnutia v krízovom centre

Časový rámec:

január – december 2017 , priemerne 2 hodiny každý druhý týždeň, v jeden podvečer

Očakávané výstupy:

  • pravidelné právne poradenstvo,
  • klietkam bude odpovedané na ich otázky z právnej oblasti vzhľadom na ich konkrétnu situáciu v ktorej sa nachádzajú,
  • vysvetlenie nejasností v právnej oblasti so zreteľom na ich konkrétny problém (napr. pomoc pri napísaní predbežného opatrenia, čo má obsahovať, aby bolo čo najviac úspešné, kam ho má klientka odovzdať/podať a akú časovú lehotu má očakávať pri jeho naplnení).

Profil dobrovoľníka:

  • odbornosť a vzdelanosť v právnej téme a to konkrétne v téme trestného a rodinného práva,
  • vysoká miera trpezlivosti, empatie, ľudskosti, schopnosti poskytnúť odborné informácie ,,obyčajným jazykom“ a schopnosť pristupovať ku klietkam citlivo.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • iná forma skúsenosti právnického poradenstva, akú poznáte vo svojej práci,
  • príležitosť spoznať príbehy žien, ktoré v náročnej stresovej situácii musia riešiť stále ďalšie a ďalšie mnohokrát byrokratické techniky našich úradov,
  • rozvoj empatie v medziľudských vzťahoch a príležitosť zažiť emocionálny pocit vďaky, ktorý má niekedy silnejší zmysel ako ten materiálny.

Kontaktné osoby:
Mgr. Zuzana Hriciková, (OZ Brána do života – garantka); hricikova@branadozivota.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa